Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yararlanılabilecek Destekler Nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir. Bu kapsamda yatırımcı direk nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvik araçlarıyla desteklenir.

Yatırım Teşvik Belgesinin süresi 3 yıldır. Belge süresi içerisinde yatırımın tamamlanamaması durumunda, belge süresinin yarısı kadar daha ek süre alma hakkı vardır.

Türkiye, illerin sosyoekonomik gelişmişlikleri dikkate alınarak 6 bölgeye ayrılmıştır. Bizim makalemizin konusu 1.bölge olmaktadır.

1.Bölgede Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla yer almaktadır.

Bu bölgelerde yer  alan bölgesel teşviklerden yararlanmak için aşağıdaki tabloda yer alan sektörlerde yer alınması ve sektöre göre belirlenen asgari yatırım harcaması yapılması gerekmektedir.

Sektör KoduUS-97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler1. Bölge
10121,0122.2Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre
hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)
1 Milyon TL
20500.0.04Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)1 Milyon TL
315Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları
hariç)
2 Milyon TL
417Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımlarıhariç)Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım
konularında 2 Milyon TL
81912 ve 1920Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı1 Milyon TL
920Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer
örülerek yapılan maddelerin imalatı
4 Milyon TL
1021Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı10 Milyon TL
1124Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı (BKK:2014/7273)4 Milyon TL
142423İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı
ürünlerin imalatı
1 Milyon TL
222610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım
camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve
seramik yalıtım malzemeleri imalatı
4 Milyon TL
272720, 273Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi4 Milyon TL
3029Makine ve teçhizat imalatı4 Milyon TL
3230Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı1 Milyon TL
3331Elektrikli makine ve cihazları imalatı4 Milyon TL
3432Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı1 Milyon TL
3533Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı1 Milyon TL
3634Motorlu kara taşıtı ve yan sanayiMotorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara
taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL
373530.0.15Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı1 Milyon TL
39361Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)4 Milyon TL
415510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04Oteller3 yıldız ve üzeri
425510.3.01Öğrenci yurtları100 öğrenci
436302.0.01Soğuk hava deposu hizmetleri1.000 metrekare
446302.0.03Lisanslı depoculuk2 Milyon TL
4580 (809 hariç)Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
1 Milyon TL
468511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03Hastane yatırımı, huzureviHastane: 1 Milyon TLHuzurevi: 100 kişi
48Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri1 Milyon TL
50Seracılık40 dekar

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yararlanılabilecek Destekler

1.Bölge yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlarda aşağıdaki desteklerden yararlanılabilir.

 1. KDV Muafiyeti:Yatırım için yurt içi piyasadan satın alınacak tüm makine ve teçhizatlar için KDV ödenmez. Faturalar KDV’ siz kesilir.
 2. Gümrük Muafiyeti:Yatırım kapsamında yurt dışından ithal edilecek tüm makine ve teçhizatlar için gümrükte ödenmesi gereken Gümrük vergisi ve KDV den muaf olunur.
 3. Vergi İndirimi:  1.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında yapılacak yatırım harcamalarında, her yıl ödenmesi gereken kurumlar veya gelir vergisinden yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar muaf olunur.
 4. SGK İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında istihdam edilecek tüm personellerin sigortalarının Asgari ücret üzerinden hesaplanan İşveren Hissesi Payı,  2 yılboyunca Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanır.

NOT: Sigorta desteğinden yararlanılabilmesi için teşvik belgenizin kapatılması gereklidir.

2 yıl boyunca ödencek SGK işveren hissesi payı toplam tutarı, gerçekleşen toplam yatırım tutarınızın %10’ unu aşamaz.

 1. Arsa Tahsisi: İl Milli Emlak Müdürlüğü’ ne müracaat ederek arsa tahsisi talebinde bulunabilir, şayet yatırım için uygun Hazine Arazisi varsa arsa tahsisi desteğinden yararlanılabilir.
 2. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla, bu yatırımcılara hizmet sunanlar veya makine satışı yapan firmalar arasında düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik teşvik belgesi sahibi yatırımcılara verilecek danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemlere damga vergisi istisnası ve harç istisnası sağlanmaktadır.
 3. Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici Muaflıklar başlıklı 5 inci maddesine eklenen (g) fıkrasıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır.
 4. Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici Muaflıklar başlıklı 15 inci maddesine eklenen (e) fıkrasıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen arazilerin yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır.
 5. Belediye Gelirleri Kanunu’nun İstisnalar başlıklı ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan düzenlemeyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı alınmaması sağlanmaktadır.
 6. Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden imar mevzuatı gereğince belediyelere ödenmesi gereken parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ile yapı kullanma izni harcından muaftır.

Yatırım Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları, Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler, Dernekler ve vakıflar, Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşviklerden yararlanabilir. Ayrıca yabancı kişiler veya Yabancı şirketlerin Türkiye’ de kurdukları şirketler de teşvikten faydalanabilirler. %100 yabancı ortaklı veya kısmen yabancı ortaklı Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak şirketler de Yeni teşvik sisteminden yararlanır

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler) başvuru yapılabilir.

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranır

 1. Banka Dekontları
 2. İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi (3 nüsha)
 3. İmza Sirküleri
 4. Vergi Levhası fotokopisi
 5. Ticaret Sicil Gazetesi onaylı sureti
 6. Faaliyet Belgesi
 7. Yatırım Bilgi Formu(2 nüsha)
 8. Taahhütname
 9. SGK Borcu Yoktur Yazısı
 10. ÇED yazısı
 11. Tapu Fotogobileri veya kira kontratı
 12. SGK son 6 (altı) ayın hizmet listesi
 13. Proforma faturalar
 14. Kapasite raporu

Belgelerle ilgili açıklamalar          

— ÇED belgesi için ekteki evraklarla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. ( Ekleri İndir )

— Yatırım teşvik belgesi müracaat sırasında istenen (yatırım bilgi formu, taahhütname) belgeleri indirmek için tıklayınız. 

( imza sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, SGK borcu yoktur, SGK hizmet listesi, proforma faturalar, kapasite raporu firmada yer almaktadır.)

— İthal Makine alımı yapılacak olması durumunda;

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı için, ithal makine listelerinin Gümrük Ticaret Bakanlığı “Tek pencere” portal sistemi üzerine giriş yapılması gerekmektedir.

Bu sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifresi gerekmektedir. Size bildirilecek evrakları ve dilekçeyi Bağlı bulunduğunuz ilin Gümrük Ticaret Müdürlüklerine teslim ederek firma adına oluşturulan kullanıcı adı ve şifre alınabilir.

Son Notlar

 • Belge müracaat tarihinden sonra Bina-İnşaat harcamaları, belge alındıktan sonra ise makine ve teçhizat alımları yapabilir. Belge tarihinden önce yapılan yatırım harcamalarına dair teşvik belgesi kapsamında geriye dönük herhangi bir muafiyet uygulanmamaktadır. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları yatırım teşvik belgesi kapsamına alınmaz.
 • Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmez.