Vergi Cezalarında İndirim Oranı Değişti Mi?

Soru: Vergi cezalarında indirim oranları değişti mi?

Cevap:

Vergi suç ve cezaları idari ( mali ) nitelikteki suç ve cezalar ile ceza hukuku niteliğindeki cezalar olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunlardan idari cezalar vergi dairesi tarafından verilirken, ceza hukuku niteliğindeki cezalar genel mahkemelerce verilir.

Bizim konumuz idari nitelikteki suç ve cezalardan oluşmaktadır.

Buna göre; idari nitelikteki suç ve cezaları da ;

1- Vergi ziyaı

2- Usulsüzlükler

a – Genel usulsüzlükler ( birinci derece usulsüzlükler ve ikinci derece usulsüzlükler )

b – Özel Usulsüzlükler

olarak sınıflandırabiliriz.

Vergi Usul Kanununun 376. maddesinde indirimin şartları ve indirim oranı belirtilmiştir. Mükellefler ve adlarına ceza kesilmiş bulunanlar, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm vergi, resim ve harçlara ilişkin cezalar hakkında ihbarnamenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ceza/ceza ihbarnamesini gönderen vergi dairesine cezada indirim için başvurabilirler.

27.03.2018 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayınlanan  7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile Vergi Usul Kanununun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376. Maddesinde değişiklik yapıldı.

Bu değişiklik sonucu VUK 376. Maddesi şu şekilde oluştu.

“İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

  • Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
  • Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı indirilir.”

Cezalarda İndirimden Yararlanmanın Şartları

  • İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması gerekir.
  • İndirim konusu yapılan cezanın dava konusu yapılmamış olması gerekir. Ancak, yapılan tebligat üzerine dava açılmışsa dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir,
  • Belirtilen süre içinde vergi aslı ve indirimden arta kalan cezanın ödenmesi gerekir.
  • Mükellefin, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır, fakat hem cezada indirim hem de uzlaşmadan yararlanma hakkı yoktur. Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu tarhiyat için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamaz.
  • Talepte bulunan mükellefin, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezası ya da usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının indirimden sonra kalan kısmını vadesinde veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un (AATUHK) 10’uncu maddede sayılan teminatlardan herhangi birini göstermek koşuluyla vadenin bitiminden itibaren 3 ay içinde ödemesi gerekmektedir. Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.