Kategori: Soru-Cevap

384 posts have been filed under this kategori.

Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 5 vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır.

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim,    heykel  ve   […]

PTT Acentalarında Kazanç İstisnası

PTT acentalığı faaliyetinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden müstesnadır  

Gelir Vergisi Diplomat Muaflığı

Yabancı Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensubU olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye’de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisinden muaftırlar.

Gelir Vergisi Esnaf Muaflığı

Vergiden muaf esnaf 

Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

  Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiye bağlandıkları olayın vukuu veya hukuki durumunun tekemmülü ile doğar.

Gelir Vergisi Mükellefiyet

Tam Mükellefiyet

Gelir Vergisinin Konusu

Konu Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.