Şirketlerin Göz Ardı Etmemesi Gereken Avantajlar

Yasalarımızda yer alan bir çok madde, şirketleri ve yetkililerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü şirket yetkilileri, çok sayıda avantajdan habersiz oldukları için bu avantajları kullanamıyor. Bugün bu avantajların bir kısmından bahsedeceğim.

1- Elektrik faturalarına %20 İndirimi kaçırmayın

İşletmelerin elektrik faturalarını yüzde 20 indirimli ödeyebilmeleri için öncelikle sanayi sicil belgesine sahip olması gerekir. İmalatçı işletmeler kapasite raporlarını alarak sanayi sicil belgesini kolaylıkla temin edebilirler. Sanayi Sicil Belgesi gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmadan düzenlenmektedir.

Bu belgeye sahip olan işletmeler elektrik indiriminin yanında İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar, ayrıca finansman giderlerinin tamamını kurumlar verginin matrahından düşebilirler.

2- Dahili işletme izin belgesinden faydalanın

Dahilde İşleme Rejimi; İhraç edilecek ürünleri üretmek için gerekli olan ve yurt dışından ithal edilen, ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ise; İhraç amacıyla planlanan malların üretiminde kullanılacak olan girdilerin gümrük muafiyetli ithalatına ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen bir belgedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

 • İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet sağlanması,
 • Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF muafiyeti,
 • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler ile Ticaret Politikası önlemlerine tabi olmama,
 • Yurt içi alımlarda KDV Tecil-Terkin uygulaması
 • İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi

konularında işletmeye avantaj sağlar

Dahilde İşleme İzin Belgeleri iki ana kategoriden oluşmaktadır.

a) Şartlı Muafiyet Sistemi (İhracat Taahhüdü karşılığı vergilerin askıya alınması): Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan  ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, ithalattan doğan vergi kadar teminata bağlanmak suretiyle izin verilmesidir.

b)Geri Ödeme Sistemi: İthalat rejimi çerçevesinde her çeşit vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. ülkelere ihraç edilmesi ithalat sırasında tahsil edilen vergilerin geri ödenmesidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile;

 • Hammadde alımlarında; %18 KDV,
 • Gümrük vergisi %5 ( ortalama )
 • KKDF desteklerinden %3
 • Yerli hammadde kullanacaksak %18 KDV

Oranında maliyetlerde fayda sağlar.

Örneğin; 100.000 $’lık bir hammadde alımında;

İthal hammadde alınacaksa;

 • Gümrük vergisi ödenmez; örneğin %5 gümrük vergisi varsa 5000 $ kazanç,
 • KKDF ödenmez; örneğin %3 KKDF oranı varsa 3000 $ kazanç,
 • KDV ödenmez; %18 KDV ödenmeksizin 18.000 $ kazanç sağlanır.

Toplamda 26.000 $’lık istisnadan yararlanılır.

Yurt içinden hammadde alınacaksa;
%18 KDV ödenmez ve 18.000 $ lık kazanç sağlanır.

3- Kosgeb Nitelikli Eleman Desteğinden Faydalanın

İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir ve işletmede son 12 ay içinde istihdam edilmemiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, işletme sahibi veya ortakları ile istihdam edilen elemanın anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez. Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için;

 • 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL,
 • 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL,
 • Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.

Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Örneğin çalışan bordrosunda 2.000 TL net ücret yazıyorsa destek tutarı 1. Bölge için 1.000 TL, 2.,3.,4. Bölge için 1.200 TL, 5. ve 6. Bölge için 1.400 TL destek verilecektir.

Destek üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.

4- Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki desteklerden faydalanın

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir. Bu kapsamda yatırımcı direk nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvik araçlarıyla desteklenir

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlarda aşağıdaki desteklerden yararlanılabilir.

 1. KDV Muafiyeti:Yatırım için yurt içi piyasadan satın alınacak tüm makine ve teçhizatlar için KDV ödenmez. Faturalar KDV’ siz kesilir.
 2. Gümrük Muafiyeti:Yatırım kapsamında yurt dışından ithal edilecek tüm makine ve teçhizatlar için gümrükte ödenmesi gereken Gümrük vergisi ve KDV den muaf olunur.
 3. Vergi İndirimi:  1.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında yapılacak yatırım harcamalarında, her yıl ödenmesi gereken kurumlar veya gelir vergisinden yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar muaf olunur.
 4. SGK İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında istihdam edilecek tüm personellerin sigortalarının Asgari ücret üzerinden hesaplanan İşveren Hissesi Payı,  2 yılboyunca Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanır.

NOT: Sigorta desteğinden yararlanılabilmesi için teşvik belgenizin kapatılması gereklidir.

2 yıl boyunca ödencek SGK işveren hissesi payı toplam tutarı, gerçekleşen toplam yatırım tutarınızın %10’ unu aşamaz. 2 yıl boyunca ödencek SGK işveren hissesi payı toplam tutarı, gerçekleşen toplam yatırım tutarınızın %10’ unu aşamaz.

 1. Arsa Tahsisiİl Milli Emlak Müdürlüğü’ ne müracaat ederek arsa tahsisi talebinde bulunabilir, şayet yatırım için uygun Hazine Arazisi varsa arsa tahsisi desteğinden yararlanılabilir.
 2. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla, bu yatırımcılara hizmet sunanlar veya makine satışı yapan firmalar arasında düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik teşvik belgesi sahibi yatırımcılara verilecek danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemlere damga vergisi istisnası ve harç istisnası sağlanmaktadır.
 3. Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici Muaflıklar başlıklı 5 inci maddesine eklenen (g) fıkrasıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır.
 4. Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici Muaflıklar başlıklı 15 inci maddesine eklenen (e) fıkrasıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen arazilerin yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır.
 5. Belediye Gelirleri Kanunu’nun İstisnalar başlıklı ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan düzenlemeyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı alınmaması sağlanmaktadır.
 6. Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden imar mevzuatı gereğince belediyelere ödenmesi gereken parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ile yapı kullanma izni harcından muaftır

5- Şirket ortağına ait işyerinin bedelsiz olarak şirkete tahsis edilmesi

Şirket ortaklarına ait işyerinin bedelsiz olarak şirkete tahsis edilmesi nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı yönünde Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 11/10/2017 tarihli ve 17192610-125 ( KV-17-37 ) -103081 sayılı özelgeye dikkat edin.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış ve aynı maddenin 5/a bendi uyarınca anılan Kanunun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 70 incı maddesinin birinci fıkrasında, gayrimenkul olarak nitelendirilen mal ve hakların sahipleri ve kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu; 73 üncü maddesinde de, kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamayacağı; bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, bu mal ve hakların kirası sayılacağı; bina ve arazide emsal kira bedelinin, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %5’i olacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde ise bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (296 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı için 1.600 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, şirket ortağınıza ait gayrimenkulün bedelsiz  olarak şirket tarafından kullanılmasında nakden veya hesaben bir ödeme yapılmadığından Gelir Vergisi Kanununun 94/5-a maddesine göre tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak işletmenize bedelsiz tahsil edilen iş yeri için Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesine göre tespit edilecek emsal kira bedeli, aynı Kanunun 86-1/d maddesi gereğince 2017 yılı için 1.600 TL’yi aşması halinde şirket ortağı tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.