Kira Geliri ( Gayrimenkuller ) İstisnası

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın   (2016 yılı için 3.800  TL)  (2015 yılı için 3.600  TL) – (2014 yılı için 3.300  TL) Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 5 vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır.

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim,    heykel  ve   […]

Gelir Vergisi Diplomat Muaflığı

Yabancı Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensubU olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye’de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisinden muaftırlar.