Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:11) Yayımlandı

Konu: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:11) Yayımlandı

09 Ağustos 2016 tarihli 29796 sayılı Resmi Gazete’de 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu doğrultuda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 • Bölgesel yönetim merkezlerinde muafiyet uygulaması (KVK md. 4/1-ö)
 • Sat-kirala-geri al işlemlerden doğan kazançlarda istisna uygulaması (KVK md. 5/1-j),
 • Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması (KVK md. 5/1-k),
 • Sınai mülkiyet haklarında istisna uygulaması (KVK md. 5/b),
 • Türkiye’den yurt dışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlere ilişkin indirim uygulaması (10/1-ğ),
 • İndirimli kurumlar vergisi uygulaması (KVK md. 32/A)
 • Eğitim tesisleri, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulaması (KVK md. 5/1-ı)

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de (3. mükerrer) yayımlanan 11 seri numaralı Kurumlar Vergisi Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile 6728 sayılı kanun ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda ;

1- Bölgesel Yönetim Merkezleri Muafiyetine İlişkin Düzenlemeler:

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 55’ inci maddesi ile KVK’nun Muafiyetler başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına bent eklenerek bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin muafiyet düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki şartları sağlayan Bölgesel Yönetim Merkezleri 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumlar Vergisinden muaf tutulacaktır;

 • Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulmaları,
 • Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve
 • Söz konusu giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması

kaydıyla kurumlar vergisinden muaf olacaklardır.

Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Ayrıca ;

 • Bölgesel Yönetim Merkezleri Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıylamuafiyetten faydalanabileceklerdir.
 • Bölgesel Yönetim Merkezleri bütün masraflarını yurt dışından getirecekleri dövizlerle karşılamak zorundadırlar.

2- Sat-geri kirala İşlemlerine İlişkin Düzenlemeler:

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56’ ıncı maddesi ile KVK’nun İstisnalar başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenleme yapılarak, kurumların kira sertifikası ihracına veya sat-kirala-geri al işlemlerine konu edilen taşınmazlarının satışından doğan kazançlarına ilişkin istisna hükmü yeniden düzenlenmiştir. Buna göre sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere satışında 2 yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmazların sat-kirala-geri al işlemi dolayısıyla finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınacağı belirtilmiştir.

3- Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarla ilgili düzenlemeler

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56’ ıncı maddesi ile KVK’nun İstisnalar başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenleme yapılarak kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma süresinin hesabında bu taşınmazların kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınacağı belirtilmiştir.

4- Sınai Mülkiyet Hakları İstisnasına İlişkin Düzenlemeler:

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 57’inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Sınai mülkiyet haklarında istisna başlıklı 5/B maddesinde değişiklik yapılmış ve böylece  9/8/2016 tarihinden itibaren, Maliye Bakanlığı  değerleme raporu düzenlenmeksizin istisnadan yararlanabilmeleri sağlanmıştır.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 9/8/2016 tarihinden önce, Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanmak üzere değerleme raporu düzenlenmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmuş olan mükellefler, başvurularına konu bu buluşlarından 1/1/2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları için değerleme raporu düzenlenmeksizin istisnadan faydalanabileceklerdir.

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazançların %50’si kurumlar vergisinden istisna olacağı belirtilmiş ve konu örnekler açıklanmıştır

5- Türkiye’den Yurtdışı Kişilere Verilen İndirim Kapsamındaki Hizmetlere İlişkin Düzenlemeler:

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58’ inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin birinci paragrafında yer alan indirim uygulaması genişletilmiştir. Böylece; ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim hizmeti verenler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bu hizmetler dolayısıyla oluşan kazançların yarısı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabilecektir.

Yayımlanan Tebliğde, bu indirimin uygulanmasında mesleki eğitimin kapsamına giren hizmetler aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

 • Planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, Ar-Ge, tasarım, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar, araştırma ve analiz,
 • Sanayi, turizm, inşaat, tarım, savunma, reklam, internet ve e-ticaret, çevre, sağlık, basın, kültür-sanat, sigorta, enerji, spor ve denizcilik, iç ve dış ticaret, lojistik ve ulaştırma hizmetleri.

6- İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66’ ıncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; “Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.” hükmü eklenmiştir.

Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır

7– Eğitim Tesisleri, Özel Kreş Ve Gündüz Bakım Evleri İle Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

6745 Sayılı Kanun Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 64’ üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine “özel okulları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel kreş ve gündüz bakımevleri” ibaresi ve aynı bendin parantez içi hükmüne “okulların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kreş ve gündüz bakımevlerinin” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre ;

özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacak olup, bu istisnadan faydalanacak özel kreş ve gündüz bakım evlerinin 01.01.2017 tarihinden sonra faaliyetine başlaması zorunluluğu bulunmaktadır.

Özetle söz konusu istisnadan faydanalabilmek için ;

 • Kreş ve gündüz bakımevinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının izni ile açılmış olmalı
 • Açılış tarihinin ise  01/01/2017 tahinden sonra yapılmış olması gerekmektedir.

Önceden faaliyetine devam eden kreşler bu istisnadan faydalanmayacaklardır.

İstisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı tarihten itibaren başlayacak ve beş vergilendirme dönemi için uygulanacaktır

İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin rehabilitasyon faaliyetlerinden, kreş ve gündüz bakımevlerinin ise bu hizmetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri, kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul, kreş ve gündüz bakımevi bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul, kreş ve gündüz bakımevi ücretine dahilolduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Bilginize sunarız

Saygılarımızla,

Leave a Comment