Gelir Vergisinin Konusu

Konu

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelirin unsurları:

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır :

  •      1. Ticarî kazançlar,
  •      2. Ziraî kazançlar,
  •      3. Ücretler,
  •      4. Serbest meslek kazançları,
  •      5. Gayrimenkul sermaye iratları,
  •      6. Menkul sermaye iratları,
  •      7. Diğer kazanç ve iratlar.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.