2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 2021 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Değerli Kağıdın CinsiBedel (TL)
1 – Noter kağıtları : 
     a) Noter kağıdı20,00
     b) Beyanname20,00
     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet40,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
3 – Pasaportlar180,00
4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)125,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) 
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı30,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı30,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı60,00
7 – Aile cüzdanları160,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 
9 – Sürücü belgeleri225,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)225,00
11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md) 
12 – Motorlu araç tescil belgesi200,00
13 – İş makinesi tescil belgesi170,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)12,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)16,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)125,00
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)125,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:64) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.