2021 Yılı Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 Ve Mükerrer 257 Nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza (Mükerrer Madde 355)

YILLARA GÖRE CEZA TUTARLARI

Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 Ve Mükerrer 257 Ncı Madde Hükmüne Uymayanlar İçin ; 2021 Yılı Ceza Tutarları 

MÜKERRER MADDE 355Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer
257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne
uymayanlar için ceza
 
 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 ncı maddelerinde yer alan zorunluluklar
ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A
maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında2.500
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler
ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
1.300
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında650
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.500
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler
ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
760
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında390
 – 1 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumları
veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna
uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası
1.900.000
Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Tutarı109.000