2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

KonuAykırılık Durumunda Cezai YaptırımCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
İşyerini Bildirme Yükümlülüğü98Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.34.809 TL
Eşit Davranma İlkesi99/1 -aİşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.292 TL
Geçici İş İlişkisi99/1 -bGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.488 TL
İş Sözleşmesi Yapılmadığında İşçiye Verilmesi Zorunlu Belge99/1 -cÇalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.292 TL
Çağrı Üzerine ve Uzaktan Çalışma99/1 -cÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.292 TL
Çalışma Belgesi99/1 -dİşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için292 TL
Geçici İş İlişkisi – Üretimde Öngörülemeyen Artış99/2. fıkraÖngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için.1.958 TL
Toplu İşten Çıkarma100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.1.145 TL
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu101İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.4.345 TL
Ücretin Ödenmemesi102/aÜcretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.315 TL
Asgari Ücret102/aAsgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.315 TL
Ücret Pusulası102/bÜcret hesap pusulası düzenlenmemesi,1.145 TL
Ücret Kesme102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.1.145 TL
Yüzdelerin Belgelenmesi102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.1.145 TL
Fazla Çalışma Ücreti102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.555 TL
Yıllık Ücretli İznin Uygulanması103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.555 TL
Yıllık İzin Ücreti103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.555 TL
Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.555 TL
İzinlere İlişkin Düzenlemeler103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.555 TL
Çalışma Süresi104Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.3.064 TL
Telafi Çalışması104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.555 TL
Ara Dinlenmesi104Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.3.064 TL
Gece Süresi ve Gece Çalışmaları104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.3.064 TL
Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.3.064 TL
Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı10418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.3.064 TL
Gece Çalıştırma Yasağı104Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.3.064 TL
Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.3.064 TL
İşçi Özlük Dosyası104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.3.064 TL
Yönetmelik Hükümlerine Uymama104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.3.064 TL
İş ve İşçi Bulmaya Aracılık106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)27.848 TL
Yetkili Makam ve Memurlar107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.27.848 TL
İşçi ve İşverenin Sorumluluğu107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.27.848 TL
İşçi ve İşverenin Sorumluluğu107İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.27.848 TL
İş Hayatının Denetimi ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.27.848 TL