Vergi Usul Kanunu

Güncelleme :

BÖLÜM – 1 – Vergilendirme

1.1 – Kanunun Uygulanması ve İspat

Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat

1.2 – Vergi Uygulanmasında Yetki

Vergi Dairesi

Vergi Levhası Alma Zorunluluğu

Vergi Mahremiyeti

VUK // Yasaklar

1.3 – Vergi Sorumluluğu

Mükellef ve Vergi Sorumlusu

Vergi Ehliyeti

Kanuni Temsilcilerin Ödevi

Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

Mirasçıların Sorumluluğu

1.4 – Süreler

VUK // Kanuni ve İdari Süreler

Vergi Usul Kanunu Mühlet Verme

Vergi Usul Kanunu Sürelerin Hesaplanması

Vergi Usul Kanununda Mücbir Sebepler

1.5 – Vergi Alacağının Tayini

Vergilendirme Süreci

BÖLÜM – 2 – Tarh ve Tahakkuk Usulü

2.1 – Beyannameye Dayanan Tarh

Tahakkuk Fişi

Vergi Beyannamesinin Postayla veya Elektronik Ortamda Gönderilmesi

2.2 – İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarh

İkmalen Vergi Tarhı

Re’sen Vergi Tarhı

Verginin İdarece Tarhı

VUK / İhbarname

2.3 – Tahrire Dayanan Tarh

Tahrire Göre Vergi Tarhı

Tahrir İhbarnamesi

Tekalif Cetveli

2.4 – Götürü Matrahların Tespiti

Ortalama Kar Haddi

Ortalama Kar Hadlerinin Tespiti

Ortalama Kar Hadlerinin Kesinleşmesi ve İlanı

2.5 – Zirai Kazanç Ölçüleri ile Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti

Zirai Kazanç Ölçüleri ve Tarifleri

Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti

Zirai Kazanç Ölçüleri Uygulama Süresi

Zirai Kazanç Ölçülerinin Tasdik ve İlanı

Ziraat Birimleri

Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Kesinleşmesi

BÖLÜM – 3 – Tahrir Usulü

Tadilat

Tadilat Sebepleri

Arazinin Hal ve Heyetinde Değişiklik

Mevzii ve Ferdi Tadilat

Mevzii Tadilat Kararı

Ferdi Tadilat İsteği

Diğer Tadilatın Yapılması

İfraz ve Birleştirme

Yüz Ölçümü Fazla veya Noksan Tesbit Edilen Arazi

Tadilat Neticelerinin Uygulanması

BÖLÜM – 4 – Tebliğler

4.1 – Tebliğ Esasları ve Muhataplar

Tebliğ Esasları

Tebliğ Yapılacak Kimseler

Veli, Vasi ve Kayyımlara Tebliğ

Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ

Vasıtalı Tebliğ

Kamu İdare ve Müesseselerine Tebliğ

4.2 –Posta ile Tebliğ Usulü

Posta İle Tebliğde Kapalı Zarf Esası

Bilinen Adreslere Tebliğ

Tebliğ Evrakının Teslimi

4.3 – İlan Yoluyla Tebliğ Usulü

Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller

Tebliğin İlanla Yapılması Halinde Şekli

Tebliğle Yapılan İlanın İçeriği

Tebliğin İlanla Yapılmasında Neticeler

4.4 – Tebliğlere Ait Türlü Hükümler

Memur Vasıtasiyle Tebliğ

Elektronik Ortamda Tebliğ

Hatalı Tebliğler

Tebliğ Terine Geçen Muameleler

BÖLÜM – 5 – Vergi Alacağının Kalkması

5.1 – Ödeme

Verginin Ödeneceği Daire

Verginin Ödeme Zamanı

Vergide Özel Ödeme Zamanları

5.2 – Zamanaşımı ve Terkin

VUK // Zamanaşımının Mahiyeti

Vergi Usul Kanununda Zamanaşımı Süreleri

Verginin Terkini

VUK // Tahakkuktan Vazgeçme

5.3 – Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat

Vergi Hatası

Vergi Hataların Meydana Çıkarılması

Vergi Hatalarının  Düzeltmesinde Yetki ve Reddiyat

Vergi  Hatası Re’sen Düzeltme

Vergi Hatası Düzeltme Talebi

Vergi Hatası Düzeltme Talebinin İncelenmesi

Vergi Hatası Düzeltme Talebinin Reddi ve Dava Açılması

Vergide Şikayet Yolu ile Müracaat

Vergi Hatalarında Düzeltmenin Kapsamı

Vergi Hatalarını Dülzeltmede Zamanaşımı

BÖLÜM – 6 – Vergi Denetim Türleri

6.1 – Yoklama

VUK // Yoklama Zamanı

VUK // Yoklamada Maksat ve Yetki

VUK // Yoklamaya Yetkili Olanlar

VUK // Yoklama Yapanların Belge Gösterme Mecburiyeti

VUK // Yoklama Fişi

VUK // Yoklama Neticelerinin Bildirilmesi

VUK // Toplu Yoklama

6.2 – Vergi İncelemeleri

Vergi İncelemelerinin Maksatı

Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar

Vergi İncelemesi Yapanların Belge Gösterme Mecburiyeti

Vergi  İncelemesine Tabi OIanlar

Vergi İnceleme Zamanı

Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer

Vergi İncelemesinde Uyulacak Esaslar

Vergi İnceleme Tutanakları

6.3 – Arama

VUK // Arama Yapılabilecek Haller

VUK // Aramada Bulunan Defter ve Vesikalar

VUK // Arama Neticesinde İncelemede Usul

VUK // Arama Neticesinde İncelemenin Bitmesi

VUK // Aramadan Sonda Kayıtların Yeniden İşlenmesi

6.4 – Bilgi Toplama

VUK // Bilgi Verme

VUK // Ölüm Vakalarını ve İntikalleri Bildirme

VUK // Bilgi Vermekten Kaçınamamak

BÖLÜM – 7– Mükellefin Ödevleri

7.1 – Bildirmeler

VUK // İşe Başlamayı Bildirme

Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri

Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri

VUK // Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi

VUK // İş Değişikliklerinin Bildirilmesi

VUK // İşletmede Değişikliğin Bildirilmesi

VUK // İşi Bırakmanın Bildirilmesi

VUK // Tasfiye ve İflas Halinde Bildirim

VUK // Bina ve Arazi Değişiklikleri

VUK // Bildirmelerde Süre ve Şekil

7.2 – Defter Tutma

VUK // Defter Tutmada Maksat

VUK // Defter Tutma Zorunda Olanlar ve Defter Tutma Zorunda Olmayanlar

VUK // Hesap Dönemi

VUK // Tüccar Sınıfları ve Sınıf Değiştirme

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma

Bina ve Arazinin Envantere Alınması

Bilançonun Tanziminde Envanter Listeleri

Envanterde Amortisman Kayıtları

Büyük Mağazalarda Envanter

VUK // Bilanço

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma

İşletme Hesabı Esasında Envanter

İşletme Hesabı Hülasası

Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar

Çeşitli Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar

Serbest Mesleklerde Defter Tutma

Zirai Kazançlarda Defter Tutma

VUK // Defterlerin Kayıt Düzeni

VUK //  Defterlerin Kayıt Zamanı

VUK ve TTK’ YA Göre Tutulması Zorunlu Defterler

Defterlerin Tasdiki

7.3 – Vesikalar ( Belgeler )

VUK // Belgelendirilmesi Gerekmeyen Giderler

Fatura ve Faturanın Düzenlenmesi

Fatura Yerine Geçen Vesikalar

Serbest Meslek Makbuzları

Ücret Bordrosu

Otel İşletmelerine Ait Belgeler

Taşıma işletmelerine Ait Belgeler

Muhabere Evrakı

7.4 – Ekim ve Sayım Beyanı

Ekim Sayım Beyanı

7.5 – Vergi Karnesi

Vergi Karnesi

7.6 – Muhafaza ve İbraz Ödevleri

VUK // Defter ve Belgeleri Muhafaza

BÖLÜM – 8 – Değerleme

8.1 – İktisadi Kıymet Değerleri

VUK // Değerleme

VUK // Gayrimenkulleri Değerleme

VUK // Emtia Değerlemesi

VUK // Demirbaş Eşya Değerlemesi

VUK // Zirai Mahsullerin ve Hayvanların Değerlemesi

VUK // Değeri Düşen Malların Değerlemesi

VUK // Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

VUK // Yabancı Paraların Değerlemesi

VUK // İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri ve Peştemallıklar Değerlemesi

VUK // Alacak ve Borçlarda Değerleme

VUK // Aktif ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri Değerleme

VUK // Kasa Mevcudunun Değerlemesi

VUK // Karşılıkları Değerleme

VUK // Serbest Meslek Erbabının Tesislerini Değerleme

VUK // Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme

VUK // Servetleri Değerleme

Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı

7.2 – Vergi Değerleri

Gayrisafi İratın Tespiti

Arazi Kıymetlerinin Tespiti

8.3 – Amortismanlar

Amortisman

Arazide Amortisman

Amortisman Ayırma Yöntemleri

Normal ( Eşit Tutarlı ) Amortisman Yöntemi

Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman Yöntemi

Fevkalade Amortisman

Madenlerde Amortisman

Kıst Amortisman

Alacaklarda ve Sermayede Amortisman

Amortismana Tabi Malların Satılması

Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı

BÖLÜM – 9 – Cezalar

9.1 – Başlangıç

VUK // Cezalar

Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Genel Kurallar

VUK // Ceza Sorumluluğu

9.2 – Mali ( İdari ) Nitelikteki Cezalar

Vergi Ziyaı

Usulsüzlükler ve Cezaları

Birinci Derece Usulsüzlükler

İkinci Derece Usulsüzlükler

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları

9.3 – Ceza Hukuku Niteliğindeki Cezalar

Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Cezaları

Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu

Yükümlünün Özel İşlerini Yapma Suçu

9.4 – Ceza Kesme

VUK // Ceza Kesme

VUK // Ceza ihbarnamesi

9.5 – Cezaların Ortadan Kalkması

Vergi Suçluluğunu Ortadan Kaldıran Nedenler

Vergi Cezalarını Sona Erdiren Nedenler

Vergi Cezalarını Ödeme Süresi

Mükellefin Ölümü Halinde Vergi Cezası

Vergi Cezalarında Zamanaşımı

Vergi Cezalarında Hata Düzeltme

Verginin Terkini

Vergi Cezalarında Af

Vergi Cezalarında İndirim

VUK // Pişmanlık ve Islah

VUK // Uzlaşma

BÖLÜM – 10 – Vergi Davaları

10.1 – Vergi Davasının Konusu ve Kapsamı

10.2 – Vergi Davasının Tarafları

10.3 – Vergi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

10.4 – Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri

10.5 – Vergi Yargısında Davanın Açılması

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )