Ticaret Kanunu

Güncelleme : 20/10/2015

BÖLÜM 1 –  Ticari İşletme – Ticari İş – Ticari Hüküm

1.1 – Ticari İşletme

Ticari işletme

Ticari İşletmenin Unsurları

Ticari İşletmenin Mal Varlığı

Ticari İşletmede Merkez ve Şube

Ticari İşletmelerde Merkez-Şube İlişkisinin Hukuki Sonuçları

Ticari İşletmenin Devri

Ticari İşletmenin Rehni

1.3 – Ticari İş

Ticari İş

Bir işin Ticari Olmasının Sonuçları

1.3 – Ticari Hükümler

Ticari Hükümler

BÖLÜM 2 –  Ticari Dava – Tacir – Ticaret Sicili

2.1 – Ticari Dava

Ticari Davalar

2.2 – Tacir

Tacir

Tacir Gibi Sorumlu Olanlar

Tacir Olmanın Hukuki Sonuçları

2.3 – Ticaret Sicili

Ticaret Sicili

Ticaret Siciline Tescile Davet ve Ceza

Ticaret Siciline Tescilin Hukuki Etkileri

BÖLÜM 3 –  Ticaret Unvanı -İşletme Adı – Marka

3.1 – Ticaret Unvanı

Ticaret Unvanı

Ticaret Unvanının Devamlılığı

Ticaret Unvanının Yapısı

Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı

Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanı

Vakıf, Dernek ve Kamu İktisadi Teşekküllerinin Ticaret Unvanı

Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı

Adi Şirketin Ticaret Unvanı

Şubenin Ticaret Unvanı

Ticaret Unvanının Korunması

3.2 – İşletme Adı

İşletme Adı

3.3 – Marka

Markanın Tanımı ve Çeşitleri

Markanın Tescil Edilme Koşulları

Marka Tescil İşlemleri

Markanın Tescil Edilmesinin Sağladığı Haklar

BÖLÜM 4 –  Rekabet Hukuku

4.1 – Haksız Rekabet

Haksız Rekabet

Haksız Rekabetin Cezai Sonuçları

Haksız Rekabetin Hukuki Sonuçları

BÖLÜM 5 –  Ticari Defterler – Cari Hesap

5.1 – Ticari Defterler

TTK // Defter Tutma Yükümlülüğü ve Kayıt Düzeni

TTK // Defter ve Belgelerin Saklanması

TTK // Defter ve Belgelerin Kaybedilmesi ( Ziyaı )

Ticari Defterlerin Teslim ve İbrazı ile Delil Olması

5.2 – Cari Hesap

Cari Hesap Sözleşmesi

Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar ve Şarta Bağlı Olan Alacaklar

Cari Hesap Süresi, Sonuçları ve Sona Ermesi

BÖLÜM 6 –  Tacir Yardımcıları

Tacir Yardımcıları

Ticari Temsilci

Ticari Vekil

Pazarlamacı

Acente

Simsar ( Tellal )

Komisyoncu

Taşıma İşleri Komisyoncusu

BÖLÜM 7 –  Ticari Şirketler

7.1 – Birleşme – Bölünme – Tür Değiştirme

Bölünme

Birleşme

Tür Değiştirme

Birleşme,Bölünme,Tür Değiştirme Ortak Hükümler

7.2 – Kollektif Şirket

Kollektif Şirketin Niteliği ve Kuruluşu

Kollektif Şirket Ortaklar Arasındaki İlişkiler

Kollektif Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri

Kollektif Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması

Kollektif Şirketin Tasfiyesi

7.3 – Komandit Şirket

Komandit Şirketin Niteliği ve Kuruluşu

Komandit Şirket Ortaklar Arasındaki İlişkiler

Komandit Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri

Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

7.4 – Anonim Şirket

Anonim Şirketin Kuruluşu ve Genel Hükümleri

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu

Anonim Şirketlerde Denetleme

Anonim Şirketlerde Genel Kurul

Anonim Şirketlerde Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Anonim Şirket Sermaya Artırılması ve Azaltılması

Anonim Şirket Pay ve Sermaye Koyma Borcu

Anonim Şirketlerde Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı

Anonim Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler

Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk

7.5 – Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

7.6 – Limited Şirket

Limited Şirket Kuruluşu ve Genel Hükümleri

Limited Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi

Limited Şirket Ortakların Hak ve Borçları

Limited Şirketin Organları

Limited Şirket Sona Ermesi ve Ayrılma

BÖLÜM 8 –  Kıymetli Evrak

8.1 – Kıymetli Evrak Genel Hükümler

Kıymetli Evrak Genel Hükümler

8.2 – Nama Yazılı Senetler

Nama Yazılı Senetler

8.3 – Hamile Yazılı Senetler

Hamile Yazılı Senetler

8.4 – Kambiyo Senetleri

Kambiyo Senetleri ( Police , Bono , Çek )

Poliçenin Unsurları ve Sorumluluk

Poliçede Ciro

Poliçede Kabul ve Aval

Poliçede Ödeme

Poliçede Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları

Poliçe Nüshaları ve Suretleri

Poliçe Çeşitli Hükümler

Poliçe Kanunlar İhtilafı

Bono ( Emre Yazılı Senet )

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Devam Edicek..!!