Kategoriler: Genel

Ticari İşletmenin Rehni

Rehin Hakkı, bir alacağı teminat altına alan ve alacak zamanında ödenmediği takdirde, sahibine, rehin konusu şeyi Devletin bu konuda yetkili kıldığı organlar aracılığıyla sattırıp, bedelinden alacağını alma yetkisi veren; herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır.

Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehnedilebilmesidir. Böylece borçlanan işletme sahibi menkul mallarını teslim etmeksizin rehin ederek ticari faaliyetine devam etmek olanağına kavuşmuş olur. Ticari işletme rehni kapsamındaki en önemli unsurlar menkul işletme tesisatıdır

Rehnin Taraflar

Rehin Veren (Rehin Borçlusu)

Rehin borçlusu ticari işletmesini kredi karşılığı rehin veren gerçek veya tüzel kişi tacir olabilir

Rehinli Alacaklı

  • Rehin alacaklısı tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketi niteliğindeki kredi kuruluşları,( banka ve banka yetkisine sahip kuruluşlar )
  • Kredili satış yapan Kooperatifler
  • Kredili satış yapan gerçek kişi ve tüzel kişilerdir.

Ancak kredili satış yapanlar sadece makina,araç, alet, motorlu nakil araçları satmaları koşuluyla rehin alacaklısı olabilirler. Bu sayılan unsurların dışındaki mal,eşya,hammadde,malzeme vb. satışını yapanlar rehin alacaklısı olamaz.

Ticari İşletme Rehninin Kapsamı

  • Ticaret unvanı ve işletme adı,
  • İşletme tesisatı ( taşınır duran mal varlığı ) rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine sürekli olarak özgülenmiş olan makine, araç, alet ve motorlu nakil araçları
  • Sınai haklar; patentler, markalar, modeller, resimler ve lisanslar vb

Ticaret unvanı, işletme adı ve işletme tesisatı  ( taşınır duran mal varlığı ), rehnin zorunlu kapsa­mını oluşturur.

Bunlar, rehin kapsamı dışında bırakılamaz. Sınai haklar ise, tama­men veya kısmen rehin kapsamı dışında bırakılabilir

Rehin Sözleşmesinin Şekli

Rehin sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur. Sadece imzaları noterce onaylanan rehin sözleşmesi geçersizdir. Ticari işletmenin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlenen rehin sözleşmeside geçersizdir.
Rehin sözleşmesinde rehin kapsamına giren unsurların tam listesi ayırt edilebilecek şekilde (Markası,seri numarası,plaka numarası,rengi vb.) yazılması zorunludur.

Ticari İşletme Rehninin Tescili

Tescil, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili veya esnaf işletmesinin kayıtlı bulunduğu esnaf ve sanatkar siciline yapılır. Tescil talebi, ticari işletme sa­hibi veya rehin alan tarafından yazılı olarak yapılır. Bu talep, noter tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren  10 gün içinde yapılmalıdır

Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır.

Rehin, sözleşmenin yapılmasıyla değil, tescil ile doğar. Tescil kurucu nitelikte­dir

Ticari İşletmenin Nakli

Üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin başka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakatının alınması zorunludur. Böyle bir durumda işletme sahibi adres değişikliği için sicil müdürlüğüne başvururken alacaklının noter onaylı muvaffakatını da ibraz etmek zorundadır.

Rehnin Paraya Çevrilmesi

Borçlu borcunu ödemez ise işletme veya unsurlar satılarak alacak ödenir. İşletme rehninin kapsamına dahil her unsur bor­cun tamamına karşılık teşkil eder. İşletme veya unsurlarından hangilerinin satılacağına, tarafların haklı menfaatle­rini gözetmek şartıyla icra memuru karar verir. Her hâlde rehinle te­min edilen alacağı karşılayacak satışın yapılması şarttır

Rehnin Sona Ermesi

Aşağıda sayılan hâllerde ticari işletme rehni sona erer ve sicilden silinir

İşletmenin sicilden silinmesi halinde durum sicil memuru tarafından derhal alacaklıya bildirilir ve bu andan itibaren alacağın tamamı muaccel olur . Alacaklı, keyfiyetin kendisine tebliğinden itibaren iki ay içerisin­de rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte bulunmazsa rehin hakkı kendi­liğinden düşer

Borcun ödenmesi halinde rehin sona erer ve işletme sahibi rehnin silinme­sini alacaklıdan talep eder . Alacaklı bu talebi yerine getirmezse hükmen terkin yapılır. Alacaklı gaip veya alacağı almaktan kaçınıyor ve reh­ni çözmüyorsa icra dairesi 15 gün içinde daireye gelerek parasını almasını ve rehni çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu süre içinde gelmez veya gelmesine rağmen kanunen geçerli bir sebep beyan et­meksizin parayı almaktan imtina ederse borçlu borcunun tamamını icra da­iresine yatırır ve tetkik mercii verilen paranın alacaklı namına korunmasına ve rehin kaydının terkinine karar verir

Rehin alacaklısının, kaydın silinmesine yazılı olarak muvafakat etmesi, ke­sinleşmiş bir mahkeme hükmü ile işletme rehninin mevcut olmadığı veya ortadan kalktığının sabit olması ve rehnin paraya çevrilmesi hâllerinde rehin sona erer ve sicilden silinir

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce