Kategoriler: Genel

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, bir mal varlığını veya bir ticari işletmeyi aktif ve pasifleriy­le birlikte bir bütün olarak devralma demektir . Bir iş­letmenin başka bir işletme ile aktif ve pasiflerin karşılıklı devralınması ya da biri­nin diğerine katılması yoluyla birleştirilmesi de aynı hükme tabi kılınmıştır Her iki maddede de düzenlenen husus mal varlığı devirleridir. Şahıs unsurları dev rin kapsamı dışındadır.

Devrin Kapsamı

İşletmeye ait aktif ve pasifler bir bütün halinde devredilmelidir. Aktif­ler, işletme borçlarının doğal teminatını oluşturdukları için, devrin pasiflerini de kapsaması zorunludur. Sadece aktiflerin devrini öngören  bir sözleşme geçersizdir.

Devir sözleşmesinin, aksi öngörülmemişse

  • duran mal varlığını,
  • işletme değeri­ni,
  • kiracılık hakkını,
  • ticaret unvanı ile
  • diğer fikri mülkiyet haklarını ve
  • sürekli ola­rak işletmeye özgülenen mal varlığı unsurlarının bütününün devrini içerdiği kabul olunur.

Devir sözleşmesinde bunlardan bazıları veya hiçbiri ismen zikredilme­miş olsa bile bu bütünün parçaları devir sözleşmesine dahildir

Taraflar anlaşarak bu unsurlardan bazılarını devrin dışında tutabilirler. Ancak, devredilen unsurlar, ticari işletmenin faaliyet göstermesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

Devreden, dilerse ticaret unvanını devrin kapsamı dışında tutabilir. Hatta, devir sözleşmesi olanak tanıyorsa veya rekabet yasağı hükmü yoksa bu unvanını kura­cağı yeni bir işletmede de kullanabilir.

Devir Prosedürü

Devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalı ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmeli­dir.

Devir kapsamına giren unsurların devri için özel tasarruf işlemlerinin (taşınırlar­da teslim ve taşınmazlarda tapu siciline tescil gibi) yapılmasına gerek yoktur. Ka­nuna göre ticari işletme, içerdiği mal varlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebi­lir

Devir keyfiyeti, alacaklılara bildirilmeli veya ilanla duyurulmalıdır. Alacaklıla­ra bildirim şekle bağlı değildir. Telefon, mektup, noter ihtarı, faks vb. ile yapıla­bilir. Bununla birlikte, ihtilaf halinde ispatı mümkün bir aracın tercih edilmesinde yarar vardır. İlanla duyuru, Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılmalıdır

Devrin Hüküm ve Sonuçlan

Bildirim veya duyuru tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın, ala­caklılara ve üçüncü kişilere karşı devralan sorumlu olur Pasiflerin dev­ralana intikali için ayrıca alacaklıların rızasının alınması gerekmez. Bu sorumluluk, her bir borcun tabi olduğu zaman aşımı süresince devam eder.

Ticari işletmenin devri halinde borç, esas itibariyle taraf iradeleri nedeniyle de­ğil, kanun gereği devralana intikal ettiği için devralan kendisi tarafından bilinme­yen borçlardan da sorumlu olur. Hatta, taraflar aralarında belirli borçlardan devra­lanın sorumlu olmayacağını veya belirli bir miktara kadar sorumlu olacağını karar­laştırmış olsalar bile, bu anlaşma sadece iç ilişkide taraflar arasında hüküm ifade eder, alacaklılara karşı ileri sürülemez.

Ticari işletmeyi devreden, devrin gerçekleşmesi ile birlikte borç ödeme yüküm­lülüğünden kurtulmuş olmaz. Borçlar Kanunu’na göre; devreden, muaccel borçlar için devrin devralan tarafından alacaklılara bildirimi veya duyurulması tarihinden itibaren; daha sonra muaccel olacak borçlar için muacceliyet tarihinden itibaren iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu kalmaya devam eder

Müteselsil sorumluluk, alacaklının borcun tamamı için birden fazla borçludan dilediğine başvurabilmesi imkânına sahip bulunmasıdır. Ticari işlerde zincirleme sorumluluk asildir. Adi işlerde ise kararlaştırılması gerekir.

Bildirim ve duyuru yükümü devralan tarafından yerine getirilmelidir. Bu yükümlülük yerine getirilmedikçe, aktif ve pasifler devralana geçmediği gi­bi, devredenin sorumluluğunun azami zaman sınırını belirleyen iki yıllık süre de işlemeye başlamaz.

Ticari işletmenin devri halinde, işletme çalışanlarının hukuki durumuna gelin­ce; işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş söz­leşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devirden önce doğ­muş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf iş­yerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

Sürekli Rapor Alan İşçi Çıkartılabilir Mi?

İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesi ile tarafların hakları ve yükümlülükleri düzenleniyor.  (daha&helliip;) Devamını Oku

6 saat Önce

Kadroya Geçen Taşeronun Yıllık İzni En Baştan Başlar

Geçen yıl 800 bin taşeron işçi kadroya alınırken, yıllık izinler kafa karıştırıyordu. Bakanlık devreye girdi ve işçilerin yıllık izin hesabının… Devamını Oku

6 saat Önce

Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor

Gül, Bakanlık yetkililerinin üzerinde çalıştığı nöbetçi noter uygulamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (daha&helliip;) Devamını Oku

6 saat Önce

İş Kuran Gence 10 Bin 592 TL

İlk defa iş kuran gençlere 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanıyor. Gençler 3 yılda vergi ödemeden çalışıyor. (daha&helliip;) Devamını Oku

13 saat Önce

Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası

Engellilerin yoksulluğa düşmesinin önüne geçmek ve bakım masraflarının karşılanması için engelli aylığı ve evde bakım parası ödeniyor. Bunun şartları nedir,… Devamını Oku

1 gün Önce

Çıraklara Ayda 1.800 TL

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede önemli bir yeri olan 'usta-çırak' dönemi yeniden canlanıyor. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce