Kategoriler: Genel

Ticaret Sicili

Ticaret sicili, ticari işletme ile ilgili önemli bilgileri açıklamaya veya oluşturmaya yarayan ve böylelikle hukuki güvenliği temin eden resmi nitelikli hukuki bir mü­essesedir.

Ticaret siciline, işletmenin sahibi, faaliyet alanı, yerleşim yeri, amacı, so­rumluluk ve temsil ilişkilerine ilişkin bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir.

Sanayi işletmeleri de ticaret siciline tescil edilirler. Buna karşılık, esnaf ve sanat­karlar, ticaret siciline değil, esnaf ve sanatkar siciline tescil edilirler

Ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş olmaları ha­linde ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri tarafından tu­tulur.

Ticaret Sicilin Özellikleri

  • Açıklık

Ticaret sicili açıktır. Herkes, ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebilir. İlgili olduğunu ispatlamak zorunda değildir. İnce­lenecek belgelerin kapsamına, ticaret sicilindeki yazı ve tescil işlemlerinin dayan­
dığı dilekçe, beyanname, senet, belge ve ilanların yayınlandığı gazeteler gibi da­irede saklanan bütün belgeler dahildir

Herkes, giderini ödeyerek, incelediği belgelerin onaylı suretlerini alabilir ve bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge isteyebilir

Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Tür­kiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır

  • Sorumluluk

Ticaret sicili müdürleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimi altında faaliyet­lerini yürütür. Bakanlık, bunların faaliyetlerini her zaman denetlemeye, gerekli ön­lemleri almaya ve talimatlar vermeye yetkilidir

Tescil Şartları

Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır.

Tescil terimi, yeni kayıt (tescil), değişiklik (tadil) veya silme (terkin) işlemlerinin tümünü kapsar

Tescil istemi, kesin veya geçici tescile ilişkin olabilir. Kural, istemin kesin tesci­le ilişkin olmasıdır. Ancak, inceleme esnasında kesin tescili talep edilen bir husu­sun, halinin bir mahkeme hükmüne bağlı bulunduğu anlaşılır veya sicil müdürü kesin tescil yapmakta tereddüte düşerse istem geçici tescile dönüştürülür. Yoksa doğrudan geçici tescil için başvuru söz konusu olamaz. İlgililer üç ay içinde mah­kemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil silinir. Mahkemeye başvurulduğu takdirde, kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır

Ticaret sicili müdürlükleri, kurumlar vergisi mükel­lefi olan ve tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgi­li vergi dairesine gönderir. Böylelikle, mükelleflerin işe başlamayı bildirme yüküm­lülükleri yerine getirilmiş sayılır

Tescil istemi, ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yapılır. İlgililer, tacirin hakiki şahıs olması halinde kendisi veya sözleşmeyle yet­kilendirilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları ve­ya yetkili temsilcileridir.

Tescil istemi, dilekçe ile yapılır. Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zo­rundadır. Dilekçedeki imza noter tarafından onaylanmışsa ayrıca kimliği ispat et­meye gerek yoktur

Tescil istemi, kural olarak 15 gün içerisinde yerine getirilmelidir. Kanunda aksine hüküm bulunması halinde bu süre uygulanır

Tescil istemi, yetkili sicil müdürlüğüne yapılmalıdır. Yetki, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğündedir Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin tescili için başvuru yeri, şubenin bulunduğu yerin sicil müdürlüğüdür Aynı şekilde, merkezi Türkiye dışında bulunan şubelerin tescili için başvuru yeri, şubenin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğüdür

İstemin İncelenmesi

Sicil müdürü, istemin tescili için kanuni şartların var olup olmadığını resen araştı­rır

Bu çerçevede, şekli ve maddi şartların varlığı inceleme konusu yapılır.

Şekli incelemede; istemde bulunulan sicil müdürlüğünün yer itibariyle yetkili olup olmadığı , dilekçe sahibinin istemde bulunma yetkisinin bulunup bulunmadığı ve istemde bulunulan hususa ilişkin belge ve delillerinin sunulup sunulmadığı araştırılır

Şekli şartların varlığı halinde, maddi incelemeye geçilir.

Maddi incelemede; ta­lebin içerik itibariyle tescil edilebilir, gerçeğe uygun, üçüncü kişilerde yanlış izle­nimler uyandıracak nitelikte ve kamu düzenine aykırı hususlardan olup olmadığı araştırılır Tüzel kişilerin tescilinde, bilhassa şirket sözleşmesinin emre­dici hükümlere aykırı olup olmadığı ve kanunun zorunlu kıldığı esasları ihtiva edip etmediği araştırılır

Tescil istemi şekli ve maddi şartlar açısından kanuni şartlara uygun bulunursa, “kesin” olarak yerine getirilir

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce