Kategoriler: Genel

Sosyal Güvenlik Kurumunun Mali Yapısı

Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapısına ilişkin düzenlemeler

 • Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi,
 • Kurumun gelirleri ve giderleri,
 • Kurumun taşınmaz edinmesi ve mal varlıklarının hukuki durumu,
 • Vergi ve fon muafiyeti,
 • Çe­şitli mali hükümler

olmak üzere beş başlık altında incelenecektir.

Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi

Kurum; merkezî yönetim bütçesinden kendisine ayrılan yıllık sosyal sigortalar, genel sağlık sigortasına ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, üç yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönemli emeklilik ve genel sağlık sigortası fi­nansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir. Finansman hedefleri, her yıl en geç ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere Yönetim Kurulunun öne­risi üzerine Bakanın başkanlığında Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarları ile Başkanın katılımıyla oluşan komis­yon tarafından belirlenir. Komisyonun sekreterya işlemleri Kurum tarafından yürütülür.

Kurum; bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, mevzuat değişikliği önerilerini Bakanlığa sunmak, yetki alanına girmeyen hususlarda ise il­gili kurumlarca alınması gereken tedbirleri gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa öner­mekle yükümlüdür. Kamu idareleri, Kurumun finansman hedeflerinin gerçekleşti­rilmesini doğrudan etkileyecek düzenlemeler ve uygulamalar konusunda Kuru­mun görüşünü almak zorundadır.

Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik alınan ve planlanan ted­birleri, elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerinden yapılan önerileri ve so­nuçlarını içeren bir raporu; altı aylık dönemler hâlinde Bakanlar Kuruluna, Türki­ye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı olarak sunar.

Kurum, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşıla- mama olasılığının ortaya çıkması hâlinde nedenlerini ve alınması gereken önlem­leri Bakanlığa yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar

Kurumun Gelirleri ve Giderleri

Kurumun gelirleri şunlardır:

 • Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, idari para cezaları, ge­cikme cezaları, gecikme zamları ve katılım payları.
 • Sosyal sigorta ile genel sağlık sigortasına yapılan Devlet katkısı.
 • Taşınır ve taşınmaz gelirleri.
 • Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıl­lı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kulla­nımı ve benzeri kira gelirleri.
 • Merkezî yönetim bütçesinden yapılacak diğer transferler.
 • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya vasiyet yoluyla yapılan bağışlar.
 • Primlerin ve diğer gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
 • Diğer gelirler.

Kurumun giderleri şunlardır:

 • Sosyal sigorta kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve ödenekler.
 • Genel sağlık sigortası kapsamında yapılacak giderler.
 • Genel yönetim giderleri.
 • Faiz giderleri.
 • Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet giderleri.
 • Diğer giderler

Kurumun Taşmmaz Edinmesi ve Mal Varhklarmm Hukuki Durumu

Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz edinemez.

Kurumun malları, alacakları, banka hesapları; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup alacakları, imtiyazlı alacaklardır.

Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dâhil her türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun haciz ve iflas hükümleri uygulanmaz.

Kurum, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır.

Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 2886 sayılı Kanun kapsamına giren işlerde uygulanacak usul ve esaslar, Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların kira artış oranları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranından az olma­mak üzere rayiç değerle belirlenir. Ancak ekonomik koşullar göz önünde bulun­durularak kira bedellerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir

Vergi ve Fon Muafiyeti

İlgili kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi Kuruma ait taşınır ve taşınmazlar, bun­ların alım ve satım işlemleri ile Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumun ta­raf olduğu davalar, icra kovuşturmaları ile ilâmlar, Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belge­ler ve bunların suretleri; damga vergisi ve harçlar ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma payından müstesnadır

Çeşitli Mali Hükümler

Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık toplam gelirinin % 5’ini aşamaz.

Kurumun elde ettiği her türlü gelirin riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yöne­tim kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilme­si esastır.

Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsiz­lik sigortası primleri, idari para cezaları, gecikme zamları, katılım payları; Kurum alacağına dönüşür ve bu alacakların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51, 102 ve 106. maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.

Diğer giderlerin primler ve primlerin değerlendirilmesinden elde edilecek ge­lirler ile karşılanması esastır. Sosyal güvenlik kanunları dışında Kurum giderlerini artıracak yasal düzenlemelerin Kuruma getireceği mali yükün merkezî yönetim bütçesinden karşılanması zorunludur.

Sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile hiçbir şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında kaynak aktarılamaz

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:40

Paylaş

En Yeniler

Bakan Selçuk’tan Kıdem Tazminatı Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatına ilişkin "En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri… Devamını Oku

60 dakika Önce

Kamunun Hizmet Alım ve Yapım İşlerinde Belge Şartı

"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler grubunda bulunan 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlar, artık kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde çalıştırılmayacak… Devamını Oku

2 saat Önce

Üretim Yaptığımız Ürünlerin Paketlemesinde Kullandığımız Poşetler İçin Poşet Beyannamesi Verecekmiyiz?

Soru: Ayakkabı, terlik vb ürünlerinin üretimini yapmaktayız. Bu ürünleri önce 12 adet olacak şekilde poşetliyoruz. Sonra poşetlediğimiz ürünleri kutulayıp toptancılara… Devamını Oku

6 saat Önce

Askerliğinizin 320 Gününü Borçlanıp 58 Yaşınızı Dolduracaksınız

Soru: 11 Mart 1978 doğumluyum. E-Devlet’te ilk sigorta başlangıcım, 12 Eylül 1994 staj başlangıcım. 10 Ekim 1998 tarihi de askerlik başlangıcım.… Devamını Oku

6 saat Önce

Hem Çift Maaş Hem Erken Emeklilik

Yeni reform paketinde yer alan “tamamlayıcı emeklilik” çalışanlara çifte maaş imkânı sağlayacak. Çalışırken yapılan tasarruflar emeklilikte geri dönecek. Üstelik daha… Devamını Oku

7 saat Önce

OSGB Ortağı Olmam İlave Ödememe Engel Olur Mu?

Emekli Sandığından pratisyen hekim olarak 2014’de emekli oldum. Bir OSGB’ye ortak olarak aynı OSGB’de işyeri hekimi olarak çalışmak istiyorum. Bu… Devamını Oku

7 saat Önce