Kategoriler: Genel

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu ve Görevleri

Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorum­luluğunu taşır.

Yönetim Kurulu aşağıda sıralanan temsilcilerden oluşur:

 • Başkan,
 • Başkanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir başkan yardımcısı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,
 • Maliye Bakanlığını temsilen Maliye Bakanının teklifi üzerine müşterek karar­name ile atanan bir üye,
 • Hazine Müsteşarlığını temsilen Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,
 • İşverenleri temsilen seçilecek bir üye,
 • İşçileri temsilen seçilecek bir üye,
 • Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,
 • Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,
 • Kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen seçilecek bir üye olmak üzere 10 üyeden oluşur.

Başkan, Yönetim Kurulunun da başkamdir. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hâllerde Başkana vekâlet eden kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyesi başkan yardımcısının bulunmadığı hâllerde Başkan tarafından görevlendiri­len başkan yardımcısı Yönetim Kuruluna katılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır

 • Kurum bütçesini, bilançosunu, gelir-gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü öde­nek tekliflerini karara bağlamak.
 • Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazırlanacak aktüeryal hesaplarına ilişkin raporları değerlendirerek finansman dengesinin üçer aylık ve yıllık gerçek­leşmelerini izlemek, alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak, Genel Kuru­la sunulacak aktüeryal hesaplara ilişkin raporları gerektiğinde bağımsız ku­ruluşlara inceletmek.
 • Genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire baş­kanlıklarının, taşrada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasına veya kapatılmasına karar vererek Bakan onayına sunmak.
 • Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak.
 • Her türlü kiralama sözleşmesi hakkında karar vermek, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırıl­mak üzere bedeli beş yüz bin Türk lirasından fazla olan her türlü kiraya ver­me, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işle­re ilişkin karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak.
 • Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 • Kurum yararının bulunması hâlinde; yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanu- nu’nda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar ver­mek, prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere uyuş­mazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tah­kim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasma karar vermek.
 • Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite standart­larını karara bağlamak.
 • Her yıl için prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgari borç tutarını belirlemek.
 • Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tah­silat yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerinin, kısmen veya ta­mamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu ida­relerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak.
 • Kurumun dava ve icra takipleri için vekâlet akdi yoluyla avukat çalıştırılma­sına, özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için ise hizmet satın alınması yoluyla yerli veya yabancı uzman çalıştırılmasına karar vermek, bunların sözleşme şartlarını ve avukatlara ödenecek ücretleri belirlemek.
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun Toplantı Esasları

Yönetim Kurulu, en az haftada bir defa ve asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde Başkanın veya altı üyenin talebi ile Yönetim Kurulu olağanüstü top­lantıya çağrılabilir.

Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süre­si üç yıldır. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını yitirenler ile atandıktan veya seçildikten sonra bu şartları taşı­madığı anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Geçerli bir mazereti ol­maksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katıl­mayanların durumu, Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilerek Bakanlığa bildirilir. Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, yedek üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde gö­reve gelen üyeler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler, yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu

üyeliği sona erenlerin yerlerine en geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üze­re aynı usulle yeni bir atama yapılır. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görevi sona erenler, otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları hâlinde atama­ya yetkili makam tarafından en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadroya atanırlar. Atama gerçekleşinceye kadar bunların Yönetim Kurulu üyesi kadrolarına bağlı olarak almakta oldukları mali haklarının ödenmesine devam olunur.

Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki atama ile gelen Yönetim Kurulu üyele­rinin kurumları ile ilişiği kesilir.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:40

Paylaş

En Yeniler

Varlık Barışı’nın Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.… Devamını Oku

2 saat Önce

İşten Atılan İşçiye Günde 2 Saat Yeni İş Arama İzni

İşçilerin, işten atıldıklarında veya kendileri işten ayrılacakları zaman ihbar süresi içinde yeni iş arama izni hakkı bulunuyor. İşçi bu izni… Devamını Oku

2 saat Önce

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır? Ölüm Aylığı Kimlere Verilir? Ölüm Aylığı Neden Kesilir?

Sigortalı eşi veya anne-babası vefat eden vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermeleri durumunda ölüm aylığı talep edebiliyor. Ancak bazı… Devamını Oku

2 saat Önce

İki Yıl Erken Emeklilik Hakkı!

Doğum Borçlanması Hakkında Her Şey (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Kıdem Tazminatı ve Sosyal Yardımlarda Temmuz Artışı

Bilindiği üzere, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme gereği, devlet memuru aylıklarına ocak-haziran enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında yüzde 6.02… Devamını Oku

1 gün Önce

Gurbetçiler! Ucuz Borçlanma Ve Erken Emeklilik Fırsatı Kaçmadan Acele Edin…

Geçen hafta hükûmet tarafından “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adı altında yeni bir "Torba Kanun"un… Devamını Oku

1 gün Önce