Kategoriler: Genel

SMMM Disiplin Cezaları

SMMM Yeterlililik / Meslek Hukuku / Disiplin Cezası Türleri

 • Uyarma: Mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli davranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi.
 • Kınama: Kişinin görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi.
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma: Mesleki sıfatı saklı kalmak 6 aydan az 1 yıldan fazla olmamak kaydıyla mesleki faaliyetten alıkoyma.
 • Yeminli sıfatını kaldırma: Yeminli malı müşavirin yeminli sıfatının kaldırılması.
 • Meslekten çıkarma: Ruhsatnamenin alınarak bir daha mesleğin yürütülmesine izin verilmemesi.

Uyarma Cezası Uygulanacak Durumlar

 • Müşterilerin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalınması,
 • Meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması.
 • Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulması.
 • Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
 • Kanun ve yönetmeliklerdeki sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması.
 • Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Odaya süresinde verilmemesi.
 • En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi.
 • Adres değişikliklerinin, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi.
 • Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan konularda çıkar çatışmalarına taraf olunması.
 • Meslek mensuplarınca, oda yönetim, denetim, disiplin kurulu tarafından görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi.
 • Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına her türlü vasıtayla meslektaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi.
 • Mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunması.

Kınama Cezası Uygulanacak Durumlar

 • Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren herhangi bir eylemin yinelenmesi.
 • Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların kullanılması.
 • Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi.
 • Yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurum ve kuruluşlarca saptanan iş sahiplerinin, Odalar ve Birlik tarafından ilanından sonra defterlerinin tutulması ve işlerinin görülmesi.
 • Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması.
 • Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği hâlde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi
 • Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması.
 • Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması.
 • Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin, çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalaması.
 • Büro tescil belgesi alınmaması ve süresinde vize ettirilmemesi.
 • Büro standartlarına uyulmaması, açılan işyerlerinin bağımsız büro şeklinde olmaması,
 • Meslek ruhsatının alındığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, yanında staj yapılan meslek mensubunun rızası olmadan onların müşterilerine hizmet verilmesi.
 • Meslek mensubunun kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçekdışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunması.
 • Diğer meslek mensupları hakkında, resmi kuruluşlara asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunulması
 • Yeminli mali müşavirlerce, kendisinin, eşinin, usul ve füruundan birinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak veya yönetimde oldukları firmaların işlerine bakılması veya bu yakınlıktaki akrabalarından olan serbest muhasebecilerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işlerin, tasdik edilmesi
 • Yeminli Mali Müşavirlerce kendi defterleri hariç, defter tutulması, muhasebe bürosu açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması.

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası Uygulanacak Durumlar

 • Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren herhangi bir hâl ve eylemin yinelenmesi.
 • Meslek mensuplarınca, meslek mensubu olmayan veya mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması.
 • Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile toplanan para veya para hükmündeki değerlerin kendisine veya bir başkasına mal edilmesi veya emanetin inkar edilmesi.
 • Ticari faaliyet yasağına uyulmaması.
 • Meslek mensuplarınca, beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili kural ve standartlara kasten aykırı davranılması.
 • Yeminli mali müşavirlerce tasdike ilişkin ilke ve kurallara kasten aykırı davranılması veya tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı kullanılması.
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası kesinleştiği hâlde, mesleki faaliyete devam edilmesi

Yeminli Sıfatını Kaldırma Cezası Uygulanacak Durumlar

Disiplin Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; Yeminli mali müşavirlerin, mükerrer şekilde, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davrandıklarının veya tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde, yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir ve mührü geri alınır.

Meslekten Çıkarma Cezası Uygulanacak Durumlar

 • Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu fiilin tekrarı.
 • Mesleğin yürütülmesi sırasında meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olma.
 • Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına sebep olduklarının mahkeme kararı ile kesinleşmesi
 • Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması,
 • Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması,
 • Meslek mensuplarının Kanunun 4. maddesindeki koşulları taşımaması veya bu koşulların sonradan kaybedilmesi.

BÜTÜN DERSLERİN ÖNEMLİ KONULARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR…!!

NOT: Pratik bilgiler bölümünde bulunan SMMM Yeterlilik linkinden Yeterlilik Sınavı ile ilgili konu paylaşımlarını takip edebilirsiniz.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:26

Paylaş

En Yeniler

Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre

Konu: Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasına yönelik yeni ürünleri… Devamını Oku

1 ay Önce

Çalışan Annelere Aylık 650 Lira Destek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri… Devamını Oku

2 ay Önce

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi

Konu: Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi

Konu: Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü

Konu: Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce