SGK Primlerinde Uygulanan Asgari Ücret Desteği Serbest Meslek Kazanç Defterine Gelir Kayıt Edilir Mi?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 17192610-120[ÖZG-17/18] – 117899

Tarih: 09.11.2017

Konu: SGK Primlerinde Uygulanan Asgari Ücret Desteği SerbestMeslek Kazanç Defterine Gelir Kayıt Edilir Mı Kayıt Edilir Yoksa Geçici VergiBeyannamesinde Uygulanan İndirim Tutarı Kadar Vergi Matrahı Mı Artırılır

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 6661 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci maddesine istinaden asgari ücret tutarına ilişkin SGK primleri için uygulanan indirim tutarlarının, serbest meslek kazanç defterinde gelir olarak mı dikkate alınacağı, yoksa geçici vergi beyannamesinde uygulanan indirim tutarı kadar vergi matrahının mı arttırılması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü

 67 nci maddesinde ise, “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar vediğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bufaaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır…” hükmü

yer almaktadır.

Aynı Kanunun 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup maddenin 2 numaralı bendinde, “Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (buprimlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerineveya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarınıntüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri”nin serbest meslek kazancının tespitinde giderolarak hasılattan indirileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin 11 inci fıkrasında, Kuruma fiilen ödenmeyen primtutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hükmü mevcuttur.

Anılan Kanuna 6661 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen Geçici 68 inci maddenin 1 inci fıkrasında da;

” (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarıhükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kurumaverilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL vealtında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemeküzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanunkapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam primödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

…”

hükümleri yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 10/02/2016 tarih ve 2016/4 sayılı Genelgesinde konuya ilişkin ayrıntılıaçıklamalara yer verilmiş olup, söz konusu Genelgenin “8.5. Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim borçlarına mahsup veya iade edilmesi” başlıklı bölümünde; “Bu genelgenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirlenen usul ve esaslara göre bulunacakasgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip edenay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin28.02.2017 tarihine kadar mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıylaalacaklı olması durumunda, alacaklı olduğu tutar, işverenin Kurumda tescilli başka işyerlerinin sigorta primi ile idari para cezasına mahsup edilecektir.Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, alacaklı tutar 5510 sayılıKanunun 89 uncu maddesine göre iade edilecektir.” açıklamalarınayer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesine istinaden uygulanan sigorta prim indirimi tutarının, Gelir Vergisi Kanunu yönünden gelir veya gider olarak dikkate alınmaması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygunişlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Son güncelleme 18 Aralık 2018 21:12

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce