Kategoriler: Genel

SGK Primlerin Ödenmesi, Ödenememesi ve Yükümlüsü

işveren 1 ay içinde çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesini

=> 4 / c bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar,

=> Diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar (Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar) Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Kurumun bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorunlar sebebiyle bu yükümlülükler yerine getirilmez ise; sorunun ortadan kalktığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde bu işlemler yapmak koşulu ile gecikme cezası ve zammı uygulamaz.

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılann, otuz günden az çalıştıklannı ispatlayan belgelerin işverence İlgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır.

Prim Belgesi Düzenlenmemesi

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, denetim ve incelemeler neticesinde çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen 1 ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir.

işveren, tebliğ edilen prim borcuna karsı tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. itiraz, takibi durdurur, itirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

Prim Ödemesi

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar için her ay 30 tam gün genel sağlık sigortası primi ödenmesi zorunludur. Şu kadar ki isteğe bağlı sigorta kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların aynı ay içinde zorunlu sigorta kapsamında prim ödeme gün sayısı bulunması halinde ayın kalan günlerin için isteğe bağlı sigorta gün sayısı kadar gelen sağlık sigortası primi ödenir.

Prim Ödeme Yükümlüsü

SSGSSK. uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kollan ile genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından:

 • 4/ a ve 4/ c  bentlerine tabi olanlar için bunların işverenleri,
 • 4/ b bendine tabi olanlar kendileri, prim ödeme yükümlüsüdür.

Aşağıdakilerde  durumuna göre Prim ödeme Yükümlüsü Olurlar.

 • İşveren,
 • Kamu İdaresi,
 • Genel sağlık sigortalısının kendisi,
 • Türkiye iş Kurumu,
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu
 • Milli Eğitim Bakanlığı,
 • Okullar veya
 • Yüksek öğretim kurumlan tarafından ödenir.

NOT : 4 / b bendi kapsamında sigortalı sayılanların, her ay İçin otuz tam gün prim ödemesi zorunludur.

NOT : Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir.

Primin Ödenmemesinden Sorumluluk

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun maddeleri uygulanır. Kurumun sigorta primleri ve diğer alacaklan haklı bir sebep olmaksızın belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı

Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlanndan, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı geçersizdir.

Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi hâlinde tespit edilen fark prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden itibaren ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait  Türk Lirası cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Bakanlar Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katma kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.

Dikkat edilecek olursa gecikme cezası aylık olarak hesaplanır iken gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.

İdari Para Cezalarına İtiraz

Kanunda getirilen hükümlere uymayan işveren aleyhine idari para cezası tebliğ ve tahakkuk ettirilir. Hakkında idari para cezası uygulanan işveren (veya vekili) 15 gün içinde kuruma itiraz edebilir ya da cezayı ödeyebilir. İtiraz takibi durdurur. İtirazı reddedilenler ret karannın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açabilirler. Dava açma takip ve tahsili durdurmaz.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmeyen idari para cezalarına (m.89 yer aldığı gibi) gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. 15 gün içinde ödenmeyen idari para cezaları kurum alacağına dönüştüğü için kurumca gönderilen ödeme emrine idari yargıda değil, iş mahkemesinde bakılır.

idari para cezasının itiraz olmaksızın 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanır. Ancak bu ödemeyi yapan kişi de dava açabilir. Ama davayı kaybederse %25 kısım cezalı ve zamlı olarak tahsil edilir.

Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi Ve Primlerin Ertelenmesi

İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır.

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.

Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:40

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

9 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

3 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce