Kategoriler: Genel

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu ve Görevleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında; çeşitli kamu kuruluşlarından temsilciler; üniversite öğretim Üyeleri, işçi, işveren, kamu görevlisi ve kurumdan aylık veya gelir almakta olanların temsilcilerinden oluşur .

Tam olarak aşağıda sıralanan temsilcilerden oluşur

 • Sayıştay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Ba­kanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teş­kilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilci
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek iki öğretim üyesi
 • Başkan, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Baş­kanı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı
 • En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafından üye işveren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayılarıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilci
 • En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilci
 • En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikası konfederasyonları ta­rafından üye sayılarıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilci
 • Kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu Kanun’la kurulu en üst mes­lek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayı­larıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilci
 • Kurumdan aylık veya gelir almakta olanların üye olduğu en fazla üyeye sa­hip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarıyla orantılı olarak belirlenen 9 tem­silci ) ve
 • 5502 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dışında kalan ve kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşları tarafından görev­lendirilecek birer temsilci .

GeneI Kurulun Görevleri Şunlardır

 • Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Kurumun bütçe ve bilançolarını, faaliyet raporlarını, performans programlarını, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kollan itibarıyla yapılan en son aktüeryal hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş oluşturmak,
 • Kurumun performans programlannda yer alan hedefleri ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak ve
 • Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini seçmek.

Genel Kurulun Toplantı Esasları

Genel Kurul, üç yılda bir kez toplanır. Toplan­tı tarihi ve gündem en geç bir ay öncesinden ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Toplantı yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ge­nel Kurul, Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul kararları en geç iki hafta içinde Genel Kurula katılan üyelere gön­derilir ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate alınır.

Genel Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. Genel Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler, Kurum bütçesine konacak ödenekten karşılanır.

Genel Kurulun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarı­lacak yönetmelikle düzenlenir .

Görüldüğü gibi Genel Kurulun Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerini seçmek dışındaki görevi, sosyal güvenlik politika ve uygulamaları ile görüş oluşturmaktır.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:40

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce