Sendika Avukatının Borçlu Taraftan Aldığı Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 49327596-120.04[GVK.ÖZ.2016.34] – 181943

Tarih: 09.11.2017

Konu: Sendika avukatının borçlu taraftan aldığı vekalet ücretinin belgelendirilmesi hk

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … sendikasının avukatı olduğunuzu, sözleşme kapsamında sendika üyesi işçilerin iş akitlerinin sona ermesi nedeniyle doğan hak ve alacaklarının dava ve icra takiplerinin tarafınızca yapıldığı,  sonuçlanan dava ve icra takipleri ile ilgili takip konusu yapılan işçi alacaklarının (masraf ve borçludan tahsil edilen avukatlık ücretleri dahil) banka hesabınıza yatırıldığı, işçilerden herhangi bir avukatlık ücreti alınmadığı, borçlu (karşı taraf) dan tahsil edilen avukatlıkücreti için serbest meslek makbuzu düzenlediğiniz belirtilerek, banka hesabınıza yatırılan işçi alacaklarının işçilere ödenmesi sırasında ayrıca avukatlık ücreti kesilip kesilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talepedilmektedir.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

 61 inci maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 Ücretin ödenek, tazminat, kas atazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticarimahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”

  hükümleri yer almaktadır.

 Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, nakden veya hesaben yaptığı ödemelerden tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış olup,aynı maddenin 2/(b) bendinde ise yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden %20 oranında tevkifat yapılacağı hükümaltına alınmıştır.

 Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ıncımaddesinde; “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” hükmüneyer verilmiştir.

 Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 ile166 ncı maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle,sözleşmeye bağlı iş sahibinden sağlanan vekalet ücreti ile dava sonucundakararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden söz edilmektedir.

 Özelge talep formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden, adı geçen sendikaya vekalet akdi kapsamında hizmet verdiğiniz, sendika ve üyeleri ile ilgili dava ve icra takipleri nedeniyle sendika ve işçilerden hiçbir şekilde avukatlık ücreti almayacağınız, sendikanın umumi vekaletnamesine dayanılarak ancak tevdi olunan davaları açacağınız veya sendika aleyhine açılmış bulunan davaları yürüteceğiniz, yapılacak ödemeler karşılığı serbest meslek makbuzu düzenleyeceğiniz anlaşılmıştır.

 Dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıuyarınca sorumlularca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

 Bu hüküm ve açıklamalara göre; tarafınıza yapılan vekalet ücreti ödemeleri için ödemeyi yapan adına serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekmektedir.

 Diğer taraftan, davalarını takip ettiğiniz işçilerden tarafınızca her hangi bir ücret alınmaması durumunda gelir vergisi yönünden serbest meslek makbuzu düzenlenmesi söz konusu olmayacaktır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Son güncelleme 18 Aralık 2018 20:05

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

15 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

15 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

15 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce