Pratik Bilgiler 2018

— Güncelleme : 

A

Asgari Ücret

Asgari Geçim İndirimi

Amortisman Oranları 

Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Aile ve Çocuk Yardımları ( Muafiyetler ) 

B

Beyanname Verme Süreleri

Bildirim ve Süreler ( İşe Başlama, Adres Değişikliği, İşi Bırakma vb )

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlarda Sınıf Değiştirme

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Tutarlar

Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 Ve Mükerrer 257 Nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza (Mükerrer Madde 355)

Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü

C

Cenaze Ödeneği ( Yardımı )

Ç

Çevre Temizlik Vergileri

Çıraklar ve Öğrenciler İçin Asgari Ücret 

D

Damga Vergisi Oranları 

Dava Açma Süreleri

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 

Değerli Kağıt Bedelleri

Demirbaş ve Amortisman Sınırı

E

Emlak Vergisi Oranları

Emzirme ( Süt ).Ödeneği

En Az Ceza Haddi

   Engelli İndirim Oranları

F

Fatura Kullanma Mecburiyeti ( Fatura Düzenleme Sınırı )

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

   Form Ba – Bs

G

Gelir Vergisi Dilimleri

İ

İş Sözleşmesinin Feshi İçin Gerekli Bildirim ( İhbar ) Süreleri ve ve İhbar Tazminatı Tutarları

İnşaat Malıyet Bedelleri

İş Kanunu ( 4857 Sayılı )  İdari Para Cezaları

   İşçilik Maliyetleri

K

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kira Stopaj Oranı

 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı

Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna

    Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

R

 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

S

SGK Prim Oranları 

SGK 4/1A.Belge Türleri

 SGK Eksik Gün Nedenleri

 SGK ( 5510 Sayılı ) Cezaları

 SGK İşten Çıkış Kodları

SGK Primine Tabi ve Olan Olmayan Kazançlar

SGK Tavan ve Taban Ücretleri

SM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari.Ücret Tarifesi

T

   Tevkifat Oranları ( Katma Değer Vergisi )

   Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi )

Tevkifat Oranları ( Kurumlar Vergisi )

   Tahakkuktan Vazgeçme

   Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

U

      Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

V

Vergi Türleri Ve Vergi Kodları

Vergi Usul Kanunu’na Göre Uygulanacak Çeşitli Had Ve Miktarlar

 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

   VUK’da Kanuni ve İdari Süreler

Y

Yemek ( SGK ) Muafiyeti

Yemek Yardım Muafiyeti ( GV )

Yeniden Değerleme Oranları

Yurt.İçi.Harcırahlar ( Gündelikler )

 Yurt Dışı Harcırahlar ( Gündelikler )

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)

Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı

 Yıllık Ücretli İzin

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

!!

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

 7/A Seçeneği Uygulamak Zorunda Olanlar 

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )