Pratik Bilgiler 2017

— Güncelleme : 

A
Asgari Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Amortistman Oranları 
Arizi Kazançlara İlişkin İstisna
Aile ve Çocuk Yardımları ( Muafiyetler ) 
B
Beyanname Verme Süreleri
Bildirim ve Süreler ( İşe Başlama, Adres Değişikliği, İşi Bırakma vb )
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlarda Sınıf Değiştirme
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
Bilgi Vermekten Çekinenler İle.256, 257 Ve Mükerrer 257 Nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza (Mükerrer Madde 355)
Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü
C
Cenaze Ödeneği ( Yardımı )
Ç
Çevre Temizlik Vergileri
Çıraklar ve Öğrenciler İçin Asgari Ücret 
D
Damga Vergisi Oranları 
Dava Açma Süreleri
Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 
Değerli Kağıt Bedelleri
Demirbaş ve Amortisman Sınırı
E
Emlak Vergisi Oranları
Emzirme ( Süt ).Ödeneği
En Az Ceza Haddi
Engelli İndirim Oranları
F
Fatura Kullanma Mecburiyeti ( Fatura Düzenleme Sınırı )
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması
 Form Ba – Bs
G
Gelir Vergisi Dilimleri
İ
İş Sözleşmesinin Feshi İçin Gerekli Bildirim ( İhbar ) Süreleri ve ve İhbar Tazminatı Tutarları
İnşaat Malıyet Bedelleri
İş Kanunu ( 4857 Sayılı )  İdari Para Cezaları
İşçilik Maliyetleri
K
Kıdem Tazminatı Tavanı
Kira Stopaj Oranı
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı
Meslek ( Konut ) Kira Gelirlerinde İstisna
  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
R
 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
S
SGK Prim Oranları 
SGK 4/1A.Belge Türleri
 SGK Eksik Gün Nedenleri
 SGK ( 5510 Sayılı ) Cezaları
 SGK İşten Çıkış Kodları
SGK Primine Tabi ve Olan Olmayan Kazançlar
SGK Tavan ve Taban Ücretleri
T
 Tevkifat Oranları ( Katma Değer Vergisi )
Tevkifat Oranları ( Gelır Vergisi )
Tevkifat Oranları ( Kurumlar Vergisi )
Tahakkuktan Vazgeçme
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
U
Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
V
Vergi Türleri Ve Vergi Kodları
Vergi Usul Kanunu’na Göre Uygulanacak Çeşitli Had Ve Miktarlar
 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları
VUK’da Kanuni ve İdari Süreler
Y
Yemek ( SGK ) Muafiyeti
Yemek Yardım Muafiyeti ( GV )
Yeniden Değerleme Oranları
Yurt.İçi.Harcırahlar ( Gündelikler )
Yurt Dışı Harcırahlar ( Gündelikler )
Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)
Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
Yıllık Ücretli İzin
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları
!!
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)
 7/A Seçeneği Uygulamak Zorunda Olanlar 

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )