Kategoriler: Genel

Markanın Tescil Edilme Koşulları

Ayırt Edicilik

Ayırt edicilik, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için aranan en önemli koşuldur. Marka olacak işaret bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işlet­menin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yaramalıdır. Bu nedenle markanın  esas unsuru ayırt edici, özgün, belirgin ve fark edilebilir nitelikte olmalıdır.

Esas unsur; sadece kelime, yazı, resim, şekil, renkten veya bunların kompozisyonun­dan oluşabilir.

Yardımcı unsurlar ise esas unsur ile ilişkili, ayırt edici nitelik taşı­mayan ve kamuya ait olmaları nedeniyle herkes tarafından serbestçe kullanılabilen unsurlardır.

Marka, sayı, harf veya şekillerin oluşturduğu bir kompozisyondan meydana ge­liyorsa sadece kelimelerin ayırt edici olması yeterli değildir. Marka, bütün olarak bıraktığı izlenim itibariyle diğerlerinden ayırt edici nitelikte olmalıdır. Bu nedenle, markanın içerisinde yer alan unsurlardan sadece birisine bakılarak ve diğer unsur­lar ihmal edilerek ayırt ediciliğin varlığına veya yokluğuna hükmedilemez.

Şekli Elverişlilik

Çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretin marka olarak tescil edilmeye şekli anlamda elverişlidir

Sözcükler marka olarak tescil ettirilebilir. Seçilen sözcükler alışılagelmiş, anlam­lı veya fantezi olabilir.Örneğin, Pınar, Hayat, Maret , gerçek veya hayali, yerli veya yabancı isimlerden de oluşabilir. , Safinaz, Spiderman . ad ve soyadının birlikte kul­lanılması gerekmez. Örneğin, Ülker ve Sabancı gibi.

Sloganlar marka olarak tescile elverişlidir. Örneğin, Uluslararası Kuryeniz şeklindeki sloganlar marka olarak tescil ettirilmiştir. Sözcük sayı­sı açısından bir sınırlandırma yoktur.

Şekiller marka olarak tescil ettirilebilir. Şekil kavramının içerisine iki veya üç boyutlu resimler, tasarımlar, geometrik şekiller (üçgen, kare vb.), semboller, simgeler, amblemler, armalar gibi somut şeyler ile çizgiler veya renklerden oluşan kompozisyonlar veya tüm bu işaretlerin kombinasyonları girer. Bu bağ­lamda, malın ambalajı veya malın kendisi de tescil edilebilir. Örneğin, Mercedes’in yıldızı, Jaguar’ın amblemi gibi. Ancak malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendi­ne malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler marka ola­rak tescil edilemez Örneğin ekmek veya tekerlek resmi gibi.

Harfler ve sayılar marka olarak tescil ettirilebilir. Ancak, münferit harf ve ra­kamların bir kişi adına marka olarak tescil edilmesi ve ona bu harf veya rakam üzerinde tekel hakkı tanınması söz konusu olamaz. Tescil imkânı ancak ayırt edi­ciliği sağlayacak şekilde kombinasyonların oluşturulmasıyla sağlanabilir. Örneğin 0403, 404, BMW, TCDD gibi. Bu nitelikte olmayan münferit bir “A” harfinin veya “5” rakamının marka olarak tescili mümkün değildir.

Renkler, marka olarak tescile elverişlidir. Ancak münferit renkler, ayırt edicilik nitelikleri bulunmadığından, marka olarak tescil edilemezler.

Renkler ancak kendi içlerinde veya tescili mümkün diğer işaretlerle bir­likte özel bir kombinasyon oluşturmaları halinde marka olarak tescil edi­lebilirler. Örneğin Mavi Jeans, Yeşil Tişört gibi işaretler tescil ettirilebilir.

Ses işaretini veya bir tacir kendisine ait ticaret unvanı, işletme adı veya bir tasarımı, marka olarak tescil ettirebilir.

Maddi Elverişlilik

Bir işaretin marka olarak tescil ettirilebilmesi için şekli elverişlilik yeterli olmayıp maddi elverişlilik de aranır. Maddi elverişlilik, MarKHK’da mutlak ve nispi red ne­denleri başlığı altında düzenlenmiştir. Dolayısıyla, bu nedenlere takılmayan işaret­ler marka olarak tescil edilmeye elverişlidir.

Mutlak red nedenleri, toplumun genel menfaatleri ile doğrudan ilgili olup TPE tarafından resen dikkate alınırlar Bunların varlığı halinde, mar­ka başvurusu TPE tarafından reddedilir.Sayılan nedenler sınırlı olup örnekseme yoluyla genişletilemez.

MarKHK’de mutlak red nedeni olarak sayılan haller şunlar­dır

 • Şekli elverişliliği bulunmayan işaretler tescil edilemez
 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya da­ha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edileme­yecek kadar benzer olan markalar tescil edilemez
 • Marka tescilinin talep edildiği ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, mik­tar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetle­rin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteris­tik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar tescil edilemez.
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların tescili yasaktır
 • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin markada esas unsur olarak tescili yasaktır .
 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri ve coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretlerin marka olarak tescili yasaktır
 • Devlet veya uluslararası organizasyonlara ait işaretleri içeren markalar tescil edilemez
 • Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal ol­muş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler ve ni­şanlar içeren markaların tescili yasaktır.
 • Paris Sözleşmesinden yararlanma hakkı olan bir kişiye ait, bu sözleşme anlamında tanınmış markaların ve karışıklığa sebep olacak derecede ben­zerinin, aynı veya benzer mal/hizmet için tescili yasaktır

Nispi red nedenleri bunlar tescil engellerine takılmamaktır. Bu işaretlerin marka olarak tescil edilmeleri kamunun değil, özel şahısların menfaatlerini ihlal etmektedir. Bunlar kural olarak TPE tarafından resen değil; menfaatinin ihlal edildiğini iddia eden şahsın itiraz etmesi üzerine nazara alı­nacaktır.

Nispi red nedeni oluşturan haller şunlardır

 • Tescil başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal ve hizmetleri kapsı­yorsa
 • Tescil başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle ay­nı veya benzer ise ve bu durum karıştırılma veya önceki marka ile ilişkili ol­duğu ihtimalini kapsıyorsa
 • Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi, markanın kendi adına tescili için marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe göstermeden başvuru yapmışsa
 • Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bir işaret üzerinde üs­tün hak elde edilmişse ve belirtilen işaret sahibine daha sonraki bir marka­nın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa
 • Tanınmış bir marka, farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanılmak üzere tes­cil ettirilmek isteniliyorsa
 • Tescil için başvurusu yapılmış marka, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa
 • Ortak ve garanti markaların sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan bir marka için tescil başvurusu yapılmışsa
 • Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra­ki iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal veya hizmetler üzerinde tescili için başvuru yapılmışsa
 • Tescil başvurusu kötüniyetle yapılmışsa

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

3 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce