Kategoriler: Genel

Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Sevk Zinciri Sistemi

GSS sisteminden faydalanabilmek için kişilerin sevk zinciri içinde başvurularını yapmaları gerekir. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sevk zincirine uygun olarak başvuruda bulunmak ve sağlık hizmeti talep etmeleri kanuni bir zorunluluktur.

Sevk zincirine uymamanın müeyyideleri Kanun’la düzenlenmiştir. Bu müeyyide, alınan sağlık hizmetlerinin bedelinin genel sağlık sigortası tarafından hiç veya büyük kısmı ile karşılanmaması olarak belirlenmiştir. Buna göre sevk zincirine uymama hâlinde sağlık hizmetlerinin bedelleri, yol giderleri, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca ödenmez

Sevk Zinciri

Ülkemizdeki GSS sistemi kurulur iken sağlık hizmeti sunumu ile koordineli bir biçimde düzenlenmiştir. Düzenleme yapılırken Sağlık Bakanlığı ile Kurumun bir eş güdüm içinde sevk zincirini kurma ve niteliğine göre basamaklı bir sistem içinde genel sağlık sigortasının uygulanmasını sağlaması öngörülmüştür.

Buna göre “sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılır. Bu basamaklar ve sağlık hizmet sunucuları arasında sevk zinciri; tanı, ön tanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir. Aile hekimleri birinci basamak hizmet sunucuları içinde yer alır.”

Birinci Basamak Hizmet Sunucuları: Aile Hekimliği

Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları arasında yer alır

Birinci basamak sağlık kuruluşları özel ve kamu olmak üzere ayrı ayrı belirlenmiştir

Birinci Basamak Resmî Sağlık Kuruluşları: Kamu idarelerinin bünyesinde bulunan kurum hekimlikleri, sağlık ocakları, verem savaş dispanserleri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık hizmeti birimleri, üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri hastaneleri, belediye poliklinikleri ve Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapmış aile hekimleri’dir.

Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşları: Özel poliklinikler, özel ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık merkez ve kuruluşları.  ile özel eczaneler de birinci basamak sağlık kuruluşları arasında sayılmışlardır.

İkinci Basamak Hizmet Sunucuları

SUT ile ikinci basamak sağlık kuruluşları da kamu ve özel ayrımı yapılmak suretiyle belirlenmiş ve duyurulmuştur. Buna göre

İkinci Basamak Resmî Sağlık Kuruluşları: İkinci basamak kamu sağlık kuruluşları eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, dal hastaneleri ve bunlara bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, belediye hastaneleri, kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetle-ri’ne ait eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastanelerdir

İkinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşları: İkinci basamak özel sağlık kuruluşları ise Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış özel hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açılan tıp merkezleri ve dal merkezleridir.

Üçüncü Basamak Hizmet Sunucuları

Üçüncü basamak sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, üniversite diş hekimliği fakülteleri, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfı Gureba Eğitim Hastanesi, TSK’ye ait Tıp Fakültesi Hastanesi, eğitim ve araştırma hastaneleri ve bütün bu sayılan hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve semt poliklinikleridir.

Basamaklandırılamayan Sağlık Kuruluşları

SUT ile diyaliz merkezleri, özel tedavi merkezleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuarları; tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik kurumları, kaplıcalar; basamaklandırılamayan sağlık kuruluşları arasında sayılmışlardır

Sağlık Kuruluşlarına Başvurmak

Genel sağlık sigortasından sağlık yardımı alma hakkını haiz kimselerin sağlık hizmeti sağlayan kurumlara başvuruda bulunması gerekir. Kurumca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmak için başvuracakları yurt içinde veya yurt dışındaki sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının unvan, isim ve adresleri Kurumca elektronik ortamda veya diğer usullerle sigortalılara duyurulur

Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmeti sunucuları arasından genel sağlık sigortasıyla sevk zincirine sadık kalmak şartı ile her basmakta istediği sağlık hizmet sunucusunu seçme hakkına sahiptir

Sağlık hizmeti sunucularına başvurur iken ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında acil hâller hariç olmak üzere (acil hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra) nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur

Sağlık hizmeti sunucularına başvurularda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile başvurular işleme konur

Sağlık hizmeti sağlayan kurumlar, hizmet talep eden kimselerin hizmet alabilmesi için gerekli belgelere  sahip olup olmadığını ve belgelerin talep sahibine ait olup olmadığını kontrol etmek zorundadırlar . Kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucuları, idari para cezası ile cezalandırılırlar

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:40

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

3 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce