Gelir Vergisi Kanunu

Güncelleme :

BÖLÜM – 1 – Mükellefiyet

Gelir Vergisinin Konusu

Gelir Vergisi Mükellefiyet

Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

BÖLÜM – 2 –Muaflıklar

Gelir Vergisi Esnaf Muaflığı

Gelir Vergisi Diplomat Muaflığı

BÖLÜM – 3 –İstisnalar

3.1 – Kazançlarda İstisnalar

PTT Acentalarında Kazanç İstisnası

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna

Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

3.2 – Sermaye İratlarında İstisnalar

Kira Geliri ( Gayrimenkuller ) İstisnası

Menkul Sermaye İratları ve İstisnalar

3.3 – Çeşitli İstisnalar

Ücretlerde İstisnalar

Gider Karşılıklarında İstisnalar

Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar

Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar

Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar

Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar

Teşvik, İkramiye ve Mükafat İstisnaları

Sergi ve Panayır İstisnası

Değer Artışı Kazançları İstisnası

Arızi Kazanç İstisna

BÖLÜM – 4 –İndirimler

Engellilik İndirimi

Asgarî Geçim İndirimi

BÖLÜM – 5 –Gelir Unsurlarının Tespiti

5.1 – Ticari Kazanç

Ticari Kazanç

Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti

İşletme Hesabı Esnasında Ticari Kazancın Tespiti

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri

Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş

5.2 – Zirai Kazanç

Zirai Kazanç

Zirai Kazançta Vergileme

Zirai Kazançlarda İşletme Büyüklüğü Ölçüleri

Zirai Kazancın Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Tespiti

Zirai Kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti

5.3 – Ücret

Ücret

Diğer Ücretler

5.4 – Serbest Meslek Kazancı

Serbest Meslek Kazancı

Serbest Meslek Kazancının Tespiti

5.5 – Gayrimenkul Sermaye İradı

Gayrimenkul Sermaye İradı

Gayrimenkul Sermaye İradında Gayrisafi Hasıla ve Tahsil Sayılan Haller

Emsal Kira Bedeli

Gayrimenkul Sermaye İradında Giderler

5.6 – Menkul Sermaye İradı

Menkul Sermaye İradı

Menkul Sermaye İradından İndirilebilecek Giderler

5.7 – Diğer Kazanç ve İratlar

Diğer Kazanç ve İratlar

Değer Artışı Kazançları

Arızi Kazançlar

BÖLÜM – 6 –Verginin Tarhı

6.1 – Beyan Esası

Gelir Vergisi Beyan Esası

Gelir Vergisi Beyanname Çeşitleri

6.2 – Yıllık Beyanname ve Gelirin Toplanması

Gelir Vergisi Gelirin Toplanması ve Beyan

Yabancı Memleketlerde Elde Edilen Kazanç ve İratlar

Zararların Karlara Takas ve Mahsubu

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyecek Haller

Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilebilecek İndirimler

Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilemiyecek Giderler

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

6.3 – Muhtasar Beyanname ve Vergi Tevkifatı

Muhtasar Beyanname

Vergi Stopajı ( Tevkifatı )

6.4 – Münferit Beyanname ve Özel Haller

Münferit Beyanname

Münferit Beyannamede Bulunması Gereken Unsurlar

6.5 – Gelir Vergisi Oranları

Gelir Vergisi Oranları

6.6 – Tarh Muamelesi

Gelir Vergisi Tarh Yeri

Gelir Vergisi Tarhiyatın Muhatabı

Gelir Vergisinde Vergilendirme Dönemi

Gelir Vergisi Tarh Zamanı

BÖLÜM – 7 –Verginin Ödenmesi

7.1 – Taksitler

Yıllık Beyana Tabi Gelirler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme

Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme

Vergi Stopajı ( Tevkifatı ) Ödemesi

Münferit Beyannamede Vergi Ödemesi

Geçici Vergi

7.2 – Mahsuplar

Vergi Tevkifatının Mahsubu

Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu

Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )