Kategoriler: Genel

Fon Akış ( Akım ) Tablosu

Fon Akış Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarım ve bunları kul­landığı alanları gösteren bir tablodur. Bu tabloda fon kavramı en geniş anlamda kullanılmaktadır. En geniş anlamıyla fon, yasal olarak kullanılabilen hakların, fi­nansal araçların ve finansal olanakların tümü anlamında aktifin tamamını ifade et­mektedir

Fon Kaynakları ( Fon Girişleri )

Aşağıdaki sayılan unsurlar fon girişleridir.

 • Dönen varlıklardaki azalış
 • Duran varlıklardaki azalış
 • Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artış
 • Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artış
 • Sermaye artırımı
 • Hisse Senedi ihraç Primleri
 • Olağan Faal. Sağlanan Kar
 • Olağandışı faal.Sağlanan Kar

Gerçek Bir Fon Kaynağı Olmayan Gelirler

 • Konusu Kalmayan Karşılıklar
 • Reeskont Faiz Gelirleri
 • Borsa Değer Artış Karları
 • Gelecek Aylara Ait Gelirlerin Döneme Ait Kısımları
 • Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabındaki Azalış

Fon Kullanımları ( Fon Çıkışları )

 • Dönen varlıklardaki artış
 • Duran varlıklardaki artış
 • Olağan faaliyetlerle ilgili fon kullanımı ( zarar )
 • Ödenen vergi ve benzerleri
 • Ödenen temettürlerı
 • Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalış
 • Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalış
 • Sermaye azalış

Gerçek Bir Fon Kaynağı Olmayan Giderler

 • Amortisman Giderleri
 • Karşılık Giderleri
 • Reeskont Faiz Giderleri
 • Borsa Değer Artış Zararları
 • Gelecek Ay. Ait Giderlerin Döneme ilişkin Kısımları
 • Gelecek Yıllara ait Giderler Hesabındaki Azalış

Fon Akım Tablosunun Düzenlenebilmesi için:

 • Cari Yılın Gelir Tablosu
 • Son iki yıla ait karşılaştırmalı bilanço (ilgili yılın dönem başı ve dönem sonu bilançosu)
 • Kar Dağıtım Bilgileri
 • Cari yılda ödenen vergilere ihtiyaç vardır.

Fon Akış Tablosu Örneği

Önceki Dönem Cari Dönem
A- FON KAYNAKLARI
1) Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
a) Olağan Kâr
b) Amortismanlar (+)
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)
2) Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
a) Olağan Dışı Kâr
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)
3) Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar
4) Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar
5) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)
6) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)
7) Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı veya Dışarıdan Getirilen Diğer Varlıklar)
8)Hisse Senetleri İhraç Primleri
B- FON KULLANIMLARI
1) Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar
a) Olağan Zarar
b) Amortismanlar (+)
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)
d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-)
2) Olağan Dışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar
a) Olağan Dışı Zarar
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)
3) Ödenen Vergi ve Benzerleri(Bir Önceki Dönem Kârından Ödenen)
4) Ödenen Temettüler
a) Bir Önceki Dönem Kârından Ödenen
b) Yedeklerden Dağıtılan
5) Dönen Varlıklar Tutarındaki Artışlar
6) Duran Varlıklar Tutarındaki Artışlar (Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz)
7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar
8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar
9) Sermayedeki Azalışlar

Fon Akım Tablolarında Yer Alan Kalemlere İlişkin Açıklamalar

Fon Akım Tablosu

A- FON KAYNAKLARI

1 – Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Bu başlıkta işletmenin olağan faaliyetlerinden sağlanan net kaynak tutarı gösterilir.

Bu kalemin hesaplanmasında, gelir tablosundaki olağan kar bir fon kaynağı olarak dikkate alınır. Bu tutara, karın oluşumuna etki eden ancak, gerçek anlamda bir fon hare­keti sağlamayan giderler eklenir, fon hareketi sağlamayan gelirler ise indirilir.

Fon çıkışı gerektirmediği için eklenmesi, gereken giderler; amortismanlar, karşılıklar ve gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin paylarıdır. Olağan karı olumlu etkilemekle birlikte fon girişi saylamayan gelecek aylara ait gelirlerin bu döneme ilişkin payları ve konusu kalmayan karşılıklar bu kardan indirilir.

2 – Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Bu grupta, işletmenin süreklilik göstermeyen olağandışı işlemlerinden dolayı sağladığı net fon tutarı gösterilir.

Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki pozitif farkı gösteren olağandışı kara, fon çıkışı gerektirmeyen kalemler eklenir ve fon girişi sağlamayan kalemler bu kardan indirilir.

Duran varlık satışlarından sağlanan kaynağın satış tutarı üzerinden fon akım tablo­sunda yer alması gerektiğinden, olağandışı gelir ve karlara kaydedilen duran varlık satış karı veya zararının gerekli düzeltmeyi yapmak üzere, olağandışı kara; duran varlık satış zararı eklenir ve duran varlık satış karı ise indirilir.

3 – Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Dönen varlıkların brüt tutarında orta­ya çıkan azalışları ifade eder.

4 – Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Duran varlıkların tutarındaki azalışlar da bir fon kaynağıdır. Duran varlık satışından sağlanan kaynaklar satış tutarı üzerinden tabloda gösterilir.

5 – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardekl Artışlar: Bilançolardaki borç ve gider karşılıkları dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki artışları gösterir.

6 – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar: İşletmenin bilançoda yer alan borç ve gider karşılıkları dışında, uzun vadeli yabancı kaynak artışlarını ifade eder.

7 – Sermaye Artırımı: İşletmenin sermayesinde dış kaynaklardan sağlanan artış tutarlarını ifade eder.

8 – Hisse Senetleri İhraç Primleri: Cari dönemle ilgili ihraç primi tutarları da bir fon kaynağıdır.

B- FON KULLANIMLARI

1 – Faaliyetlerle İlglli Fon Kullanımı: İşletmenin dönem faaliyetini zarala kapatması halinde bu zarar tutarı bir kaynak kullanımıdır.

Fon çıkışı gerektirmeyen giderler, olağan zararı azaltır. Buna karşılık, fon girişi sağl­amayan gelirler, olağan zararı artırır. Bu ekleme ve indirimler sonucunda pozitif bir tutarın ortaya çıkması durumunda; söz konusu tutar, fon kaynağı olarak dikkate alınır.

2 – Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar: Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki negatif fark, olağandışı zararı ifade eder. Bu olağan­dışı zarara, fon çıkışını gerektirmeyen kalemlerin eklenmesi ve fon girişi sağlamayan ka­lemlerin indirilmesi sonucunda bulunan negatif fark olağandışı faaliyetlerle ilgili fon kulla­nımıdır. Bu farkın pozilif bir tutar olması durumunda, fon kaynağı olarak dikkate alınması gerekir.

3 – Ödenen Vergi ve Benzerleri: Bir önceki dönem karından ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini gösterir.

4 – Ödenen Temettüler: Bir önceki dönem karından pay sahiplerine ve diğer kişilere ödenen temettüler ve yedeklerden dağıtılan temettüleri ifade eder.

5 – Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar: İşletmenin dönen varlıklarının brüt tutarında meydana gelen artışları ifade eder.

6 – Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar: Yeniden değelemeden kaynaklananlar dışında, duran varlıkların brüt tutarında ortaya çıkan artışları içerir.

7 · Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider karşılıkları dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki azalışları ifade eder.

8 – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider karşılıkları dışındaki, uzun vadeli yabancı kaynaklarında ortaya çıkan azalışları ifade eder.

9 – Sermayedeki Azalış: İlgili mevzuat uyarınca sermayede yapılan indirim tutarlarını ifade eder.

 • FON AKIŞ ( AKIM ) TABLOSU  İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
 • Muhasebe ve Hukuk Portalı Katılmak İçin BURAYA TIKLAYINIZ

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Son güncelleme 30 Mart 2019 17:48

Paylaş

En Yeniler

Varlık Barışı’nın Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.… Devamını Oku

2 saat Önce

İşten Atılan İşçiye Günde 2 Saat Yeni İş Arama İzni

İşçilerin, işten atıldıklarında veya kendileri işten ayrılacakları zaman ihbar süresi içinde yeni iş arama izni hakkı bulunuyor. İşçi bu izni… Devamını Oku

2 saat Önce

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır? Ölüm Aylığı Kimlere Verilir? Ölüm Aylığı Neden Kesilir?

Sigortalı eşi veya anne-babası vefat eden vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermeleri durumunda ölüm aylığı talep edebiliyor. Ancak bazı… Devamını Oku

2 saat Önce

İki Yıl Erken Emeklilik Hakkı!

Doğum Borçlanması Hakkında Her Şey (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Kıdem Tazminatı ve Sosyal Yardımlarda Temmuz Artışı

Bilindiği üzere, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme gereği, devlet memuru aylıklarına ocak-haziran enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında yüzde 6.02… Devamını Oku

1 gün Önce

Gurbetçiler! Ucuz Borçlanma Ve Erken Emeklilik Fırsatı Kaçmadan Acele Edin…

Geçen hafta hükûmet tarafından “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adı altında yeni bir "Torba Kanun"un… Devamını Oku

1 gün Önce