Kategoriler: Muhasebe

Duran Varlıklar

 

 

Duran Varlıklar ; Bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar

Duran varlıklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır:

 • 22-Ticari Alacaklar
 • 23-Diğer Alacaklar
 • 24-Mali Duran Varlıklar
 • 25-Maddi Duran Varlıklar
 • 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • 27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
 • 28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • 29-Diğer Duran Varlıklar

22-Ticari Alacaklar: Bir yıldan daha uzun vadeli senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda yer alır. Vadesi bir yılın altına düşenler, dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu grupda ki ilgili hesapların ayrıntılarında gösterilir.

Ticari alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 220 Alıcılar Hesabı >>>>>
 • 221 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>
 • 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
 • 224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) >>>>>
 • 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı >>>>>
 • 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

23-Diğer Alacaklar: Herhangi bir ticari işleme dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları kapsar. Vadesi bir yılın altına düşenler dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplarına aktarılır.

Diğer alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 235 Personelden Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
 • 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

24-Mali Duran Varlıklar: Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan ya da bir yıllık süre içinde paraya dönüşmeyecek menkul kıymetler bu grupta izlenir.

Mali duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>
 • 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
 • 242 İştirakler Hesabı >>>>>
 • 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) >>>>>
 • 244 İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
 • 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı >>>>>
 • 246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) >>>>>
 • 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
 • 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
 • 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

25-Maddi Duran Varlıklar: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur

Bir varlığın maddi duran varlık olması için bazı şartları taşıması gerekir.
– Maddi bir yapıda olmalıdır.
– İşletmeye ait ve işletme faaliyetlerinde kullanmak için alınmış olmalıdır.
– Kullanımı boyunca satışı düşünülmemelidir.
– Kullanım ömrü bir yıldan fazla olmalıdır.

Maddi duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 250 Arazi ve Arsalar Hesabı >>>>>
 • 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı >>>>>
 • 252 Binalar Hesabı >>>>>
 • 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı >>>>>
 • 254 Taşıtlar Hesabı >>>>>
 • 255 Demirbaşlar Hesabı >>>>>
 • 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
 • 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) >>>>>
 • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı >>>>>
 • 259 Verilen Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 260 Haklar Hesabı >>>>>
 • 261 Şerefiye Hesabı >>>>>
 • 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı >>>>>
 • 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı >>>>>
 • 264 Özel Maliyetler Hesabı >>>>>
 • 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
 • 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) >>>>>
 • 269 Verilen Avanslar Hesabı >>>>>

27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar: Belli bir rezervin kullanılması için yapılan ve rezervin tükenmesi ile değerini yitirecek olan giderler bu hesap grubunda izlenir. Örneğin bir maden çıkarmak için birçok arama, hazırlık ve geliştirme faaliyeti yapılır. Ancak yapılan harcamaların yararı oradan çıkarılacak maden miktarı ile sınırlıdır. Bu nedenle bu tür harcamalar özel tükenmeye tabidir.

Özel tükenmeye tabi varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 271 Arama Giderleri >>>>>
 • 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri >>>>>
 • 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar >>>>>
 • 278 Birikmiş Tükenme Payları (-) >>>>>
 • 279 Verilen Avanslar >>>>>

28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerden oluşur

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı >>>>>
 • 281 Gelir Tahakkukları Hesabı >>>>>

29-Diğer Duran Varlıklar: Yukarıdaki ( 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – hesap grupları )  duran varlıkların kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar bu hesap grubunda incelenir.

Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

 • 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı >>>>>
 • 292 Diğer KDV Hesabı >>>>>
 • 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı >>>>>
 • 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
 • 295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı >>>>>
 • 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
 • 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
 • 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı >>>>>

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar aktifi düzenleyici hesaplar olup, işleyişi kaynak hesapları gibidir. Kaynak hesaplarında bir hesapta artış (+) olursa alacak tarafa, hesapta azalış olursa (-) borç tarafa kayıt yapılır

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce