Kategoriler: Genel

Bir işin Ticari Olmasının Sonuçları

=> Ticari işlere Ticari Hükümler uygulanır

=> Ticari işlerden doğan uyuşmazlıklar Ticari Dava sayılır

=> Ticari İşlerde Teselsül Karinesi geçerlidir

=> Ticari İşlere Ticari Faiz uygulanır

Teselsül Karinesi

İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari niteliği haiz bir iş dolayısıyla, diğer bir kimseye karşı birlikte borç altına girerse veya kanunda ya da sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsilen sorumlu olurlar.

Ticari borçlara kefalet halinde, hem asıl borçlu ile kefil hem de kefiller arasındaki ilişkilerde de aynı kural geçerlidir. Bu kurala teselsül karinesi denilir. Ancak, kefil ve kefillere, ta­ahhüt veya ödemenin yapılmadığı veya yerine getirilmediği ihbar edilmeden te­merrüt faizi yürütülemez

Adi işlerde ise durum farklıdır. Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu’nun aksine, adi işlerde adi sorumluluğun karine olduğunu ancak taraflarca aksi kararlaştırılmak şartıyla teselsülün benimsenebileceğini kabul etmiştir

Ticari İşlerde Faiz

Faiz, para alacağının medeni semeresidir

Anapara faizi bir para alacağından belirli bir süre yoksun kalma karşılığı vadeye kadar işletilen faizdir

Temerrüt faizi para borcunu zamanında ödemeyerek temerrüde düşen borçlunun, vadeden itibaren geçen süre için ödemesi gereken faizdir.

Basit faiz bir alacağa belirli bir zaman dilimi için işletilen faizdir. Belirgin özelliği sadece anaparaya faiz işletilmesi, anaparanın faizine tekrar faiz işletilmemesidir.

Bileşik faiz işlemiş olan faizin belirli dönem­lerde anaparaya eklenilmesi ve böylelikle elde edilen meblağa tekrar faiz işletilme­sidir

İradi faiz miktarı sözleşme ile belirlenmiş olan faizdir. Bu faizin kaynağı alacaklı ile borçlunun iradesidir.

Kanuni faiz ise miktarı kanun tarafından belirlenen anapara veya temerrüt faizidir.

Ticari işlere uygulanacak faiz hükümleri adi işlere uygulanacak faiz hükümlerine nazaran farklıdır. Bu farklılık kendisini birkaç noktada gösterir.

=> Ticari tüketim ödüncünde kararlaştırılmamış olsa bile faiz istenebilir . Ticari olmayan tüketim ödüncünde, taraflarca kararlaştırılmış olmadık­ça faiz istenemez

=> Ticari işlerde faiz oranı taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir

=> Taraflarca kararlaştırılmamış olması halinde, ticari işlerde, kanu­ni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır . Öte yandan, temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hâllerde, akdi (anapara) faiz miktarı kanunda  gösterilen ( yıllık % 9 )  miktarlardan fazla ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz

=> Bileşik faiz uygulaması yasaktır . Bu yasak, mutlak olmayıp bazı istisnaları vardır. Cari hesap sözleşmeleri ile iki taraf bakımından ticari iş ni­teliğinde olan ödünç sözleşmelerinde faize faiz yürütülmesi kararlaştırılabilir. An­cak bunun için sözleşenlerin tacir olması ve kendisine tekrar faiz işletilecek olan işlemiş faizin üç aydan aşağı olmayan bir döneme ilişkin olması şarttır.  Bileşik faiz tacir olmayan sözleşenlere uygulanamaz.

=> Ticari bir borcun faizinin hangi andan itibaren işlemeye başlaya­cağını taraflar sözleşmede belirleyebilir. Örneğin, faizin kredinin verildiği günden itibaren işleyeceğini vb. kararlaştırabilirler. Sözleşmede herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi halinde ise ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar kefil ve Kefillere, taahhüt veya ödemenin yapılmadığı veya yerine ge­tirilmediği ihbar edilmeden temerrüt faizi yürütülemez

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce