Kategoriler: Muhasebe

Bilanço

 

AKTİF
……………..İŞLETMESİ ………….TARİHLİ BİLANÇOSU
PASİF
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 Hazır Değerler
100- Kasa
101- Alınan Çekler
102- Bankalar
103- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
108- Diğer Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
110- Hisse Senetleri
111- Özel Kesim Tahvil , Senet Ve Bonoları
112- Kamu Kesimi Tahvil , Senet Ve Bonoları
118- Diğer Menkul Kıymetler
119- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
12 Ticari Alacaklar
120- Alıcılar
121- Alacak Senetleri
122- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
126- Verilen Depozito Ve Teminatlar
127- Diğer Ticari Alacaklar
128- Şüpheli Ticari Alacaklar
129- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
13 Diğer Alacaklar
131- Ortaklardan Alacaklar
132- İştiraklerden Alacaklar
133- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135- Personelden Alacaklar
136- Diğer Çeşitli Alacaklar
137- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
138- Şüpheli Diğer Alacaklar
139- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
15 Stoklar
150- İlk Madde Ve Malzeme
151- Yarı Mamuller – Üretim
152- Mamuller
153- Ticari Mallar
157- Diğer Stoklar
158- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
159- Verilen Sipariş Avansları
17 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
170- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
179- Taşeronlara Verilen Avanslar
18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
180- Gelecek Aylara Ait Giderler
181- Gelir Tahakkukları
19 Diğer Dönen Varlıklar
190- Devreden Katma Değer Vergisi
191- İndirilecek Katma Değer Vergisi
192- Diğer Katma Değer Vergisi
193- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195- İş Avansları
196- Personel Avansları
197- Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
2 DURAN VARLIKLAR
22 Ticari Alacaklar
220- Alıcılar
221- Alacak Senetleri
222- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
226- Verilen Depozito Ve Teminatlar
229- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
23 Diğer Alacaklar
231- Ortaklardan Alacaklar
232- İştiraklerden Alacaklar
233- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235- Personelden Alacaklar
236- Diğer Çeşitli Alacaklar
237- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
239- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
24 Mali Duran Varlıklar
240- Bağlı Menkul Kıymetler
241- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
242- İştirakler
243- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
244- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
245- Bağlı Ortaklıklar
246- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
248- Diğer Mali Duran Varlıklar
249- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
25 Maddi Duran Varlıklar
250- Arazi Ve Arsalar
251- Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252- Binalar
253- Tesis , Makine Ve Cihazlar
254- Taşıtlar
255- Demirbaşlar
256- Diğer Maddi Duran Varlıklar
257- Birikmiş Amortismanlar (-)
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar
259- Verilen Avanslar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260- Haklar
261- Şerefiye
262- Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264- Özel Maliyetler
267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268- Birikmiş Amortismanlar (-)
269- Verilen Avanslar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
271- Arama Giderleri
272- Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278- Birikmiş Tükenme Payları (-)
279- Verilen Avanslar
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
280- Gelecek Yıllara Ait Giderler
281- Gelir Tahakkukları
29 Diğer Duran Varlıklar
291- Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi
292- Diğer Katma Değer Vergisi
293- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294- Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
297- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
299- Birikmiş Amortismanlar (-)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 Mali Borçlar
300- Banka Kredileri
303- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304- Tahvil Anapara Borç , Taksit Ve Faizleri
305- Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler
306- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
309- Diğer Mali Borçlar
32 Ticari Borçlar
320- Satıcılar
321- Borç Senetleri
322- Borç Senetleri Reeskontu (-)
326- Alınan Depozito Ve Teminatlar
329- Diğer Ticari Borçlar
33 Diğer Borçlar
331- Ortaklara Borçlar
332- İştiraklere Borçlar
333- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335- Personele Borçlar
336- Diğer Çeşitli Borçlar
337- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
34 Alınan Avanslar
340- Alınan Sipariş Avansları
349- Alınan Diğer Avanslar
35 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
350- Projesi Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakediş Bedelleri
36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
360- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.
369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37 Borç Ve Gider Karşılıkları
370- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
372- Kıdem Tazminatı Karşılığı
373- Maliyet Giderleri Karşılığı
379- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
380- Gelecek Aylara Ait Gelirler
381- Gider Tahakkukları
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391- Hesaplanan KDV
392- Diğer KDV
393- Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 Mali Borçlar
400- Banka Kredileri
405- Çıkarılmış Tahviller
407- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
409- Diğer Mali Borçlar
42 Ticari Borçlar
420- Satıcılar
421- Borç Senetleri
422- Borç Senetleri Reeskontu (-)
426- Alınan Depozito Ve Teminatlar
429- Diğer Ticari Borçlar
43 Diğer Borçlar
431- Ortaklara Borçlar
432- İştiraklere Borçlar
433- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436- Diğer Çeşitli Borçlar
437- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
438- Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
44 Alınan Avanslar
440- Alınan Sipariş Avansları
449- Alınan Diğer Avanslar
47 Borç Ve Gider Karşılıkları
472- Kıdem Tazminatı Karşılığı
479- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481- Gider Tahakkukları
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492- Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi
493- Tesise Katılma Payları
499- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 Ödenmiş Sermaye
500- Sermaye
501- Ödenmemiş Sermaye (-)
52 Sermaye Yedekleri
520- Hisse Senetleri İhraç Primleri
521- Hisse Senedi İptal Karları
522- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
523- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524- Maliyet Bedeli Artışları Fonu
529- Diğer Sermaye Yedekleri
54 Kar Yedekleri
540- Yasal Yedekler
541- Statü Yedekleri
542- Olağanüstü Yedekler
548- Diğer Kar Yedekleri
549- Özel Fonlar
57 Geçmiş Yıllar Karları
570- Geçmiş Yıllar Karları
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580- Geçmiş Yıllar Zararları
59 Dönem Net Karı (Zararı)
590- Dönem Net Karı
591- Dönem Net Zararı (-)
AKTİF       TOPLAM
PASİF
TOPLAM

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce