2019 Yılı Yemek Yardım Muafiyeti ( Gelir Vergisi )

193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Yıllar İtibari İle Vergiden İstisna Yemek Bedeli Tutarları (Gelir Vergisi)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarları
 2019 Yılı Yemek Muafiyeti (Gelir Vergisi) 19 TL
 2018 Yılı Yemek Muafiyeti (Gelir Vergisi) 16 TL
 2016 Yılı Yemek Muafiyeti (Gelir Vergisi)14 TL