Kategoriler: 2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı VUK’da Kanuni ve İdari Süreler

Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.

Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.

Mücbir sebeplerle gecikme:

Madde 15 – 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemiyen süreler kadar uzar.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malüm olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.

Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.

Ölüm halinde sürenin uzaması:

Madde 16 – Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.

Mühlet verme:

Madde 17 –Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.

Bu mühletin verilebilmesi için:

  • Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
  • İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
  • Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları yada mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.

Sürelerin hesaplanması:

Madde 18 – Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  • Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;
  • Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;
  • Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;
  • Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takib eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.
Bildirilmesi Gereken OlayBildirim Süresi
İşe BaşlamaGerçek Kişilerde İşe Başlama Tarihinden İtibaren On Gün İçinde Kendilerince Veya 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa Göre Ruhsat Almış Avukatlar Veya 3568 Sayılı Kanuna Göre Yetki Almış Meslek Mensuplarınca , Şirketlerin İşe Başlama Bildirgeleri İse Başlama Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde Ticaret Sicil Memurluğunca İlgili Vergi Dairesine Yapılır.
Adres DeğişikliğiOlayın Vukuundan  İtibaren 1 Ay İçerisinde
İş DeğişikliğiOlayın Vukuundan  İtibaren 1 Ay İçerisinde
İşletme DeğişikliğiOlayın Vukuundan  İtibaren 1 Ay İçerisinde
İşi BırakmaOlayın Vukuundan  İtibaren 1 Ay İçerisinde
NakilOlayın Vukuundan  İtibaren 1 Ay İçerisinde
ÖlümOlayın Vukuundan  İtibaren 1 Ay İçerisinde
Tasfiye Ve İflasOlayın Vukuundan  İtibaren 1 Ay İçerisinde
Ödeme Kaydedici Cihaz Satın AlmaÖ.K.C. Kullandırmayı Gerektiren Bir İşle Uğraşmaya Başlanılan Tarihten İtibaren 30 Gün
Ödeme Kaydedici Cihazı BildirmeSatın Alındığı Tarihten İtibaren 15 Gün
Kendi İsteği İle Ö.K.C. Alımında Kullanmaya Başlama Süresi30 Gün
İşi Bırakmada Ö.K.C. Mühürletme Süresiİşi Bırakma Tarihinden İtibaren 1 Ay
Tekrar Ö.K.C..Kullanma Da Mührü Açtırma Süresiİşe Başlama Tarihinden İtibaren 30 GünSon güncelleme 2 Ağustos 2019 19:20

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce