Kategoriler: 2019 Pratik Bilgiler

2019 Yılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Uygulanacak Çeşitli Had Ve Miktarlar

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 1/1/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 504)

MADDE NOKONUSU2019 YILINDA UYGULANACAK TUTAR
MADDE 104 İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması
2.700
3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.700 – 270.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 270.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 33
MADDE 153/A- Teminat tutarı 120.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı 230.000
– Satış tutarı 320.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1.200
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 3.30
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.200
MADDE 343- En az ceza haddi
– Damga vergisinde 14.80
– Diğer vergilerde 29
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 180
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 110
3 – İkinci sınıf tüccarlar 55
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 14.80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf7
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 98
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 55
3 – İkinci sınıf tüccarlar 25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3.90

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları

MADDE 353Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hukümlerine uyulmaması

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması –
290
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza – 148.000
2 – Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması – 290
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14.800
MÜKERRER MADDE 115- – Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.800
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290
MADDE 177- 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 350
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.100
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 220.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480
10- 127 ncı maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100
MADDE 355- b-Damga vergisinde
– Herbir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2.40

Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 Ve Mükerrer 257 Ncı Madde Hükmüne Uymayanlar İçin ; 2019 Yılı Ceza Tutarları 

MADDE NO KONUSU 2019 YILINDA UYGULANACAK TUTAR
MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne
uymayanlar için ceza
 
  86, 148, 149, 150, 256 ve 257 ncı maddelerinde yer alan zorunluluklar
ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A
maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1900
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler
ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
980
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490
  107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
  1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
  2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler
ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
600
  3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
  – 1 Tahsılat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumları
veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna
uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası
1.480.000
MADDE 370İzaha davet
– Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı70.000

Son güncelleme 2 Ağustos 2019 19:20

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

13 saat Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

13 saat Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

13 saat Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

3 gün Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

3 gün Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce